About us

Ceòl is Craic is the social hub and platform for contemporary Gaelic culture in Glasgow.

Winner of the 2018 Scottish Gaelic Award for Best Contribution to Arts and Culture, Ceòl is Craic is a unique Gaelic arts organisation based at the CCA (Centre for Contemporary Arts) in Glasgow. It presents traditional Gaelic music in an innovative contemporary context and is located in a major population hub, so can draw young and old, Gaelic and non-Gaelic audiences from miles around.

In 2017, it was awarded charitable status for its work for Gaelic culture and language, providing not only a key focal point for the Gaelic community in Glasgow and beyond, but also a year-round platform for established and emergent creative artists in different genres and across art forms.

Ceòl is Craic pictures by Kris Kesiak Photography.

Mar deidhinn

Tha Ceòl is Craic na ionad sòisealta agus na àrd-ùrlar do chultar co-aimsireil Gàidhlig ann an Glaschu.

Mar bhuannaiche Duais Ghàidhlig na h-Alba 2018 airson Ealain is Cultar, ’s e buidheann ealain Ghàidhlig air leth a th’ ann an Ceòl is Craic, stèidhichte san CCA (Ionad Ealain Cho-aimsireil) ann an Glaschu. Tha e a’ riochdachadh ceòl Gàidhlig ann an co-theacs ùr-ghnàthach is co-aimsireil agus tha e suidhichte ann am prìomh ionad sluaigh, agus mar sin tha e a’ tarraing sean is òg, luchd-èisteachd le Gàidhlig agus gun Ghàidhlig bho fhad’ is farsaing.

Ann an 2017, chaidh inbhe chatharra a bhuileachadh air mar thoradh air a chuid obrach an lùib cànan is cultar na Gàidhlig, a’ solarachadh chan e a-mhàin prìomh àite cruinneachaidh don choimhearsnachd Ghàidhlig ann an Glaschu agus air a taobh a-muigh, ach àrd-ùrlar fad na bliadhna do luchd-ealain chruthachail an dà chuid stèidhichte agus a’ tighinn am bàrr, ann an diofar ghnèithean agus tarsainn iomadh cruth ealain.

Where to find us

Ceòl is Craic’s home at the CCA provides the ideal environment for a vibrant and highly regarded arts programme that is both cutting-edge and authentic. The informal social gatherings in its café/bar that follow our events give audiences and artists a chance to meet one another, and allow Gaelic speakers a base to meet socially and use their common Gaelic language in an informal setting.

Ionad-cruinneachaidh

Tha dachaigh Ceòl is Craic san CCA a’ nochdadh àrainneachd fìor fhreagarrach airson prògram ealain bheòthail do bheil mòr-spèis agus a tha an dà chuid nuadh-aimsireil agus ùghdarrail. Tha na cruinneachaidhean sòisealta a bhios a’ gabhail àite sa chafaidh/sa bhàr às dèidh ar tachartasan a’ toirt cothrom do luchd-èisteachd agus luchd-ealain a thighinn còmhla, agus a’ ceadachadh àite do luchd-labhairt na Gàidhlig coinneachadh gu sòisealta agus an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachadh neo-fhoirmeil.

Thank you

A big thank you to all our supporters who contributed so generously to the fundraising for our new website

Mòran taing

Taing mhòr do ar luchd-taic uile a bha cho fialaidh a’ cur ri togail-airgid don làrach-lìn ùir againn

Ceòl is Craic is the social hub and platform for contemporary Gaelic culture in Glasgow.

Winner of the 2018 Scottish Gaelic Award for Best Contribution to Arts and Culture, Ceòl is Craic is a unique Gaelic arts organisation based at the CCA (Centre for Contemporary Arts) in Glasgow. It presents traditional Gaelic music in an innovative contemporary context and is located in a major population hub, so can draw young and old, Gaelic and non-Gaelic audiences from miles around.

In 2017, it was awarded charitable status for its work for Gaelic culture and language, providing not only a key focal point for the Gaelic community in Glasgow and beyond, but also a year-round platform for established and emergent creative artists in different genres and across art forms.

Ceòl is Craic pictures by Kris Kesiak Photography.

Venue

Ceòl is Craic’s home at the CCA provides the ideal environment for a vibrant and highly regarded arts programme that is both cutting-edge and authentic. The informal social gatherings in its Saramago café/bar that follow our events give audiences and artists a chance to meet one another, and allow Gaelic speakers a base to meet socially and use their common Gaelic language in an informal setting.

Partners

Creative Scotland

Bòrd na Gàidhlig

Glasgow Life

CCA:

Conradh na Gaeilge

An Lòchran

MG Alba

Sabhal Mòr Ostaig

Glasgow Gaelic School

Glasgow Improvisers Orchestra

Ando Glaso

Thank you

A big thank you to all our supporters who contributed so generously to the fundraising for our new website

Tha Ceòl is Craic na ionad sòisealta agus na àrd-ùrlar do chultar co-aimsireil Gàidhlig ann an Glaschu.

Mar bhuannaiche Duais Ghàidhlig na h-Alba 2018 airson Ealain is Cultar, ’s e buidheann ealain Ghàidhlig air leth a th’ ann an Ceòl is Craic, stèidhichte san CCA (Ionad Ealain Cho-aimsireil) ann an Glaschu. Tha e a’ riochdachadh ceòl Gàidhlig ann an co-theacs ùr-ghnàthach is co-aimsireil agus tha e suidhichte ann am prìomh ionad sluaigh, agus mar sin tha e a’ tarraing sean is òg, luchd-èisteachd le Gàidhlig agus gun Ghàidhlig bho fhad’ is farsaing.

Ann an 2017, chaidh inbhe chatharra a bhuileachadh air mar thoradh air a chuid obrach an lùib cànan is cultar na Gàidhlig, a’ solarachadh chan e a-mhàin prìomh àite cruinneachaidh don choimhearsnachd Ghàidhlig ann an Glaschu agus air a taobh a-muigh, ach àrd-ùrlar fad na bliadhna do luchd-ealain chruthachail an dà chuid stèidhichte agus a’ tighinn am bàrr, ann an diofar ghnèithean agus tarsainn iomadh cruth ealain.

Ionad-cruinneachaidh

Tha dachaigh Ceòl is Craic san CCA a’ nochdadh àrainneachd fìor fhreagarrach airson prògram ealain bheòthail do bheil mòr-spèis agus a tha an dà chuid nuadh-aimsireil agus ùghdarrail. Tha na cruinneachaidhean sòisealta a bhios a’ gabhail àite sa chafaidh/sa bhàr às dèidh ar tachartasan a’ toirt cothrom do luchd-èisteachd agus luchd-ealain a thighinn còmhla, agus a’ ceadachadh àite do luchd-labhairt na Gàidhlig coinneachadh gu sòisealta agus an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachadh neo-fhoirmeil.

Com-pàirtichean

Alba Chruthachail

Bòrd na Gàidhlig

Glaschu Beò

CCA:

Conradh na Gaeilge

An Lòchran

MG Alba

Sabhal Mòr Ostaig

Sgoil Ghàidhlig Glaschu

Glasgow Improvisers Orchestra

Mòran taing

Taing mhòr do ar luchd-taic uile a bha cho fialaidh a’ cur ri togail-airgid don làrach-lìn ùir againn