Contact

Cuir fios

Thank you for contacting Ceol is Craic. We will respond to your enquiry as soon as possible.
Tapadh leibh airson fios a chuir gu Ceòl is Craic. Cuiridh sinn freagairt ris an rannsachadh agad cho luath ‘s a ghabhas.

Ceòl is Craic
CCA, 350 Sauchiehall Street
Glasgow G2 3JD
Phone: 0141 352 4900
Email:

If you would like to find out more about Ceòl is Craic and our team, or if you have any suggestions then we would love to hear from you.

Ceòl is Craic
CCA, 350 Sràid Sauchiehall
Glaschu G2 3JD
Fòn: 0141 352 4900
Post-d: 

Ma tha sibh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh mu Cheòl is Craic ’s an sgioba againn, no ma tha molaidhean sam bith agaibh, bhiomaid glè thoilichte cluinntinn bhuaibh.