Winner of the 2018 Scottish Gaelic Award for Best Contribution to Arts and Culture, and Finalist in 2021, Ceòl is Craic is a unique Gaelic arts organisation based at the CCA (Centre for Contemporary Arts) in Glasgow. It presents traditional Gaelic music in an innovative contemporary context, drawing young and old, Gaelic and non-Gaelic audiences from miles around.

If you are passionate about Gaelic and Gaelic arts, have good organisational skills and an interest in being part of this exciting organisation and leading its voluntary board, write by 31st May to

Mar bhuannaiche Duais Ghàidhlig na h-Alba 2018 airson Ealain is Cultar, agus crìochaiche ann an 2021, ’s e buidheann ealain Gàidhlig air leth a th’ ann an Ceòl is Craic, stèidhichte san CCA (Ionad Ealain Cho-aimsireil) ann an Glaschu. Tha e a’ riochdachadh ceòl Gàidhlig ann an co-theacsa ùr-ghnàthach is co-aimsireil, a’ tarraing sean is òg, luchd-èisteachd le Gàidhlig agus gun Ghàidhlig bho fhad’ is farsaing.

Ma tha dìorras airson na Gàidhlig is cultar na Gàidhlig agaibh, agus deagh sgilean eagrachaidh is ùidh ann a bhith nur pàirt den bhuidheann spreòdach seo is a’ stiùireadh a’ bhùird shaor-thoilich aige, sgrìobh ron 31mh Cèitean do