Music

Music

Ceòl

Upcoming events
Ri teachd
Oidhche Americana
Oidhche Americana
Oidhche Americana
24 September 2022, CCA Glasgow
24 Sultain 2022, CCA Glasgow
Willie Campbell
Iain 'Costello' Maciver
Iain 'Spanish' Mackay
Awkward Family Portraits
Evie Waddell
Willie Caimbeul
Iain ‘Costello’ MacÌomhair
Iain ‘Spanish’ Mackay
Awkward Family Portraits
Evie Waddell
Oidhche Americana celebrates the historic connections between traditional Gaelic song and Americana / Roots music.
Tha Oidhche Americana a’ comharrachadh nan ceanglaichean eachdraidheil eadar òrain Ghàidhlig thraidiseanta agus ceòl Americana / Freumhan.
Radio

Radio

Rèidio

Ceòl is Craic - 11 August 2022
Ceòl is Craic - 11 Lùnastal 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Jamie agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Videos

Videos

Bhideothan

Explore the video archives to enjoy our latest online events and experience the video diaries of Murdo L.

 

Rannsaich na tasglannan bhidio gus tlachd a ghabhail às na tachartasan as ùire air-loidhne againn, agus cuir eòlas air leabhraichean-latha bhidio Murdo L.

Film

Film

Film

Club Film is a year-round programme of events complementing our main music performances. Join us for screenings of a range of Gaelic films and documentaries (with English subtitles). Films are preceded by a Gaelic learners’ conversation group. Beginners and more fluent speakers are all welcome!

Club Film events are free and held in the CCA Cinema.

Next:  
Tuesday  20.09.2022

Is e prògram de thachartasan fad na bliadhna a th’ ann an Club Film a tha a’ comh-lìonadh ar prìomh thachartasan ciùil.

Thigibh còmhla rinn airson sgrìonaidhean de raon de fhilmichean is aithriseachdan ann an Gàidhlig (le fo-thiotalain Beurla) fhaicinn. Bidh buidheann còmhraidh do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a’ gabhail àite ro na filmichean. Tha fàilte ro luchd-tòiseachaidh agus luchd-labhairt nas fhileanta uile!

Tha tachartasan Club Film an-asgaidh agus air an cumail ann an Taigh-dhealbh an CCA.

An ath: Dimàirt  20.09.2022