Who we are

Ceòl is Craic is a Scottish Charitable Incorporated Association that aims to achieve the enhancement of Gaelic arts, heritage and culture. It promotes Gaelic arts in the city of Glasgow and surrounding areas, and works strategically with other groups to deliver innovative Gaelic arts programmes.

How we collect your data

Ceòl is Craic collects your name and email address at our events and on our website, so that we can inform you about our upcoming events.

What personal data we collect about you and why

We use your data to send you marketing information about our events and occasional surveys requesting audience feedback.

How we look after your data

 1. We will comply with data protection law, which means your personal data will be:
 2. Processed lawfully, fairly and in a transparent manner
 3. Collected for specific, explicit and legitimate purposes
 4. Adequate, relevant and limited to what is necessary
 5. Accurate and up to date
 6. Kept in a form which could identify individuals for no longer than is necessary
  and securely deleted thereafter
 7. Processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data.

How we store your data

Your information is kept only as long as it is current and necessary. You can stop receiving eflyers at any time by clicking on the Unsubscribe button at the foot of our eflyers. Your information is stored securely on third party MailChimp’s website and on SurveyMonkey, which sends out our surveys. Ceòl is Craic remains the data controller and will protect your data.

How we use cookies

A cookie is a small file which is placed on your computer’s hard drive. We use traffic log cookies to analyse data about webpage traffic. The cookies we use do not give us access to your computer or any information about you.

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of some websites.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over the other website. We cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Your rights

You have a range of rights under data protection legislation. You have the right to:

 • Be informed: about the collection and use of your data
 • Access: your personal information (commonly known as a “subject access request”)
 • Rectification: if the information we hold about you is wrong, please ask us to correct it
 • Erasure: you can ask us to delete information about you
 • Restrict Processing: you have the right to ask us to restrict or suppress the processing of your information
 • Data portability: allows you to move, copy or transfer your data easily from one IT environment to another
 • Object: to our processing where we rely on a legitimate interest (or those of a third party) and you object.

Ceòl is Craic respects your privacy and rights. If you would like to exercise your rights, please email us at

If you should become aware of any breach of privacy, please contact us immediately at and we will respond as soon as possible and within 20 days.

CÒ SINN?

Is e Comann Co-chorpaichte Carthannais Albannach a th’ ann an Ceòl is Craic a tha ag amas air ealain, dualchas is cultar na Gàidhlig a neartachadh. Tha e ag adhartachadh nan ealan Ghàidhlig ann am baile-mòr Ghlaschu agus san sgìre mun cuairt, agus ag obrachadh gu ro-innleachdail le buidhnean eile gus prògraman ùr-ghnàthach de dh’ealain Ghàidhlig a lìbhrigeadh.

MAR A BHIOS SINN A’ TIONAL AN DÀTA AGAIBH

Bidh Ceòl is Craic a’ clàradh ur n-ainm agus ur seòladh puist-d aig na tachartasan agus air an làrach-lìn againn, gus am bi e comasach dhuinn fiosrachadh a chur thugaibh mu thachartasan san amharc.

AN SEÒRSA DÀTA A BHIOS SINN A’ TIONAL AGUS CARSON

Bidh sinn a’ cleachdadh an dàta agaibh airson fiosrachadh margaideachd mu na tachartasan againn a chur thugaibh, agus suirbhidhean a bhios ag iarraidh ais-fhiosrachadh mu luchd-èisteachd.

MAR A BHIOS SINN A’ DÌON AN DÀTA AGAIBH

Bidh sinn a’ gèilleadh don lagh dìon dàta, a tha a’ ciallachadh gum bi an dàta pearsanta agaibh:

 1. air a ghiullachd a rèir an lagh, gu cothromach agus ann an dòigh fhollaiseach.
 2. air a thional airson adhbharan sònraichte, soilleir agus dligheach.
 3. iomchaidh, buntainneach agus cuibhrichte ris na tha riatanach.
 4. mionaideach agus nua-aimsireil.
 5. air a ghleidheadh ann an cruth nach fhaod daoine fa leth a chomharrachadh nas fhaide na dh’fheumar agus air a dhubhadh às gu tèarainte às dèidh sin.
 6. air a ghiullachd ann an dòigh a tha a’ dèanamh cinnteach à tèarainteachd iomchaidh air an dàta phearsanta.

MAR A BHIOS SINN A’ STÒRADH AN DÀTA AGAIBH

Chan eil am fiosrachadh agaibh air a chumail ach cho fada ’s a tha e làithreach is riatanach. Faodaidh sibh e-bileagan a stad aig àm sam bith le gliogadh air a’ phutan Unsubscribe aig bonn nan e-bileagan againn. Tha am fiosrachadh agaibh air a stòradh gu tèarainte air làrach-lìn treas phàrtaidh MailChimp agus air SurveyMonkey, a bhios a’ cur a-mach nan suirbhidhean againn. Tha Ceòl is Craic a’ fuireach mar smachdaiche dàta agus a’ cumail dìon air an dàta agaibh.

UR CÒRAICHEAN

Tha raon de chòraichean agaibh fo reachdas dìon dàta. Tha a’ choir agaibh:

 • Bhith air ur fiosrachadh: mu thional agus cleachdadh air an dàta agaibh.
 • Cothrom: am fiosrachadh pearsanta agaibh (gu h-àbhaisteach aithnichte mar  “iarrtas cothrom air cuspair”)
 • Ceartachadh: ma tha am fiosrachadh ceàrr againn mur deidhinn, feuch gun iarr sibh oirnn a cheartachadh.
 • Dubhadh às: faodaidh sibh iarraidh oirnn fiosrachadh mur deidhinn a dhubhadh às.
 • Cuibhreachadh giullachd: tha a’ choir agaibh iarraidh oirnn giullachd air an fhiosrachadh agaibh a chuibhreachadh no a mhùchadh.
 • So-ghiùlanachd dàta: ceadachadh dhuibh an dàta agaibh a ghluasad, a lethbhreacadh no aiseag gu furasta bho aon àrainneachd IT gu àrainneachd eile.
 • Gearan: mu ar giullachd far a bheil sinn an urra ri ùidh dligheach (no ùidhean treas phàrtaidh) agus tha sibh a’ cur na aghaidh.

Tha Ceòl is Craic a’ toirt spèis do ur dìomhaireachd ’s do ur còraichean. Nam bu mhath leibh ur còraichean a chur an cèill, cuiribh post-d thugainn aig

Ma thig sibh gu bhith mothachail do bhriseadh sam bith air dìomhaireachd, cuiribh fios thugainn sa bhad aig agus cuiridh sinn freagairt thugaibh cho luath ’s a ghabhas agus taobh a-staigh 20 latha.