Upcoming Gigs
Upcoming Gigs

Metagama
Metagama
Metagama
22nd April 2023, CCA
22nd Giblean 2023, CCA
Gillebride MacMillan
Kinnaris Quintet
Mairi MacMillan
Mairi Morrison
Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil
Kinnaris Quintet
Màiri Nic ’IlleMhaoil
Màiri Nic’illeMhoire

Renowned Gaelic singers Gillebride MacMillan, Mairi Macmillan and Mairi Morrison will appear alongside the Kinnaris Quintet to present a collection of traditional Gaelic songs and original compositions exploring themes of migration, both historic and contemporary. 
Bidh na seinneadairean cliùiteach Gàidhlig, Gillebride Mac ’IlleMhaoil, Màiri Nic ’IlleMhaoil agus Màiri Nic’illeMhoire, a’ nochdadh còmhla ris a’ Chòigead Kinnaris gus cruinneachadh de dh’òrain Ghàidhlig thraidiseanta agus òrain ùra a thaisbeanadh, a tha a’ rannsachadh chuspairean co-cheangailte ri imrich, an dà chuid eachdraidheil agus co-aimsireil.