Music

Music

Ceòl

Upcoming gigs
Ri teachd
Metagama
Metagama
Metagama
22nd April 2023, CCA
22nd Giblean 2023, CCA
Gillebride MacMillan
Kinnaris Quintet
Mairi MacMillan
Mairi Morrison
Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil
Kinnaris Quintet
Màiri Nic ’IlleMhaoil
Màiri Nic’illeMhoire

Renowned Gaelic singers Gillebride MacMillan, Mairi Macmillan and Mairi Morrison will appear alongside the Kinnaris Quintet to present a collection of traditional Gaelic songs and original compositions exploring themes of migration, both historic and contemporary. 
Bidh na seinneadairean cliùiteach Gàidhlig, Gillebride Mac ’IlleMhaoil, Màiri Nic ’IlleMhaoil agus Màiri Nic’illeMhoire, a’ nochdadh còmhla ris a’ Chòigead Kinnaris gus cruinneachadh de dh’òrain Ghàidhlig thraidiseanta agus òrain ùra a thaisbeanadh, a tha a’ rannsachadh chuspairean co-cheangailte ri imrich, an dà chuid eachdraidheil agus co-aimsireil.
Radio

Radio

Rèidio

Listen to this week's show!
Listen to this week's show!
Ceòl is Craic - 30 March 23
30th March 2023
30th Màrt 2023
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Jamie agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Latest Gig

Latest Gig

Latest Gig

Latest videos
Latest videos
Club Film

Club Film

Club Film

Upcoming Films
Upcoming Films
‘1815’
‘1815’
'1815'
18th April 2023, CCA
18th Giblean 2023, CCA
Club Film ‘1815’ Set during the Highland Clearances, 1815 tells the story of a displaced tenant farmer and a damaged...
Club Film ‘1815’ Set during the Highland Clearances, 1815 tells the story of a displaced tenant farmer and a damaged...