Music

Music

Ceòl

Upcoming gigs
Ri teachd
OCAIDICH / IMPROVISE!
OCAIDICH / IMPROVISE!
OCAIDICH!
11th November 2023, CCA
11th Samhain 2023, CCA
Glasgow Improvisers Orchestra + special guests
Glasgow Improvisers Orchestra + aoighean sònraichte
based on the trial of Isobel Gowdie
stèidhte air sgeul Isobel Gowdie
Radio

Radio

Rèidio

Listen to this week's show!
Listen to this week's show!
Ceòl is Craic - 28.09.23
28th September 2023
28th Sultain 2023
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Latest Gig

Latest Gig

Latest Gig

Latest videos
Latest videos
Club Film

Club Film

Club Film

Upcoming Films
Upcoming Films
Club Film
Club Film
Club Film
7th November 2023, CCA Cinema
7th Samhain 2023, CCA Cinema