‘1815’
'1815'

18th April 2023, CCA

18th Giblean 2023, CCA

Club Film ‘1815’

Set during the Highland Clearances, 1815 tells the story of a displaced tenant farmer and a damaged young Waterloo veteran. The two men reluctantly find common ground on their path through the immense Scottish landscape, glimpsing the human costs of the Clearances as they go.

Steeped in history, tradition, and culture; this is a story of two struggling men dealing with disconnection, loss, and a sense of purpose.

6.30pm: Join us for a Gaelic learners conversation group before the film screening.

7.30pm: First, in partnership with the annual FilmG competition, we’ll be screening two award-winning short films

7.45pm: ‘1815’

8.15pm: Q&A Session with Iain Macrae, Stephen Kerr & Àdhamh Ó Broin

Live Gaelic songs from singer/ actor Katie Watson

 

 

 

Club Film ‘1815’

Stèidhichte rè nam Fuadaichean, tha 1815 ag innse sgeulachd tuathanaich gun sheilbh agus seann-saighdear òg millte bho chogadh Bhatarlù. Tha an dithis fhear a’ lorg co-chòrdadh aindeònach air an slighe tro chruth-tìre àibheiseach na h-Alba, a’ faicinn cosgais daonna nam Fuadaichean mar a tha iad a’ dol air adhart.
Bogte ann an eachdraidh, traidisean agus cultar, is e sgeul a tha seo mu dheidhinn dithis fhireannach a tha a’ strì agus a’ dèiligeadh ri dì-cheangal, call, agus adhbhar a bhith.

6.30f: Thigibh còmhla rinn don bhuidheann luchd-ionnsachaidh airson cearcall còmhraidh ro na filmichean.

7.30f: An toiseach, ann an com-pàirteachas leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ sgrìonadh dà fhilm goirid a bhuannaich duaisean.

7.45f: ‘1815’

8.15f: Seisean ceist is freagairt còmhla ri Iain MacRàth, Stephen Kerr & Àdhamh Ó Broin

Òrain Ghàidhlig on t-seinneadair/ cleasaiche Ceitidh NicBhatair.