A ROWAN WARDS OFF WITCHES
A ROWAN WARDS OFF WITCHES

7th November 2023, CCA Cinema

7th Samhain 2023, CCA Cinema

A ROWAN WARDS OFF WITCHES  (director Natsumi Sakamoto, 2019, 22min)

‘A ROWAN WARDS OFF WITCHES’ is director Natsumi Sakamoto’s exploration of ancient beliefs and traditions which connect the folklore of both Scotland and Japan. The film was initially inspired by conversations with Natsumi’s grandmother.

The film follows her journey across Scotland to visit the sites of historic witch trials and gather the insights of contemporary Scottish women on the themes evoked.

Natsumi will join us via Zoom from her home in Japan for a live Q&A session after the screening.

 

7.00pm: Join us for a Gaelic learners conversation group before the film screening.

7.45pm: First, in partnership with the annual FilmG competition, we’ll be screening two award-winning short films

8.00pm: ‘A ROWAN WARDS OFF WITCHES’

8.25pm: Q&A Session with director Natsumi Sakamoto

Tha ‘A ROWAN WARDS OFF WITCHES’ mar rannsachadh an stiùiriche, Natsumi Sakamoto, air seann chreideasan is thraidiseanan a tha a’ ceangal beul-aithris na h-Alba agus Iapan ri chèile. Bha am film sa chiad àite air a bhrosnachadh tro chòmhraidhean le seanmhair Natsumi.

Tha am film a’ leantainn a turais air feadh Alba a thadhal air làraichean eachdraidheil dheuchainnean-cùirte nam bana-bhuidsich agus gus in-sheallaidhean bhoireannach co-aimsireil Albannach a thional mu na cuspairean a tha buntainneach.

Bidh Natsumi còmhla rinn air Zoom bho a dachaigh ann an Iapan airson seisean beò Ceist is Freagairt an dèidh an fhilm a sgrìonadh.

7.00f: Thigibh còmhla rinn don bhuidheann luchd-ionnsachaidh airson cearcall còmhraidh ro na filmichean.

7.45f: An toiseach, ann an com-pàirteachas leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ sgrìonadh dà fhilm goirid a bhuannaich duaisean.

8.00f: ‘A ROWAN WARDS OFF WITCHES’

8.25f: Seisean Ceist is Freagairt leis an dèanadair film, Natsumi Sakamoto.