Ando Glaso & Ceòl is Craic: ZOR & Neart
Ando Glaso & Ceòl is Craic: ZOR & Neart

11th March 2023, CCA

11th Màrt 2023, CCA

ZOR is an exciting new band featuring young Roma musicians performing alongside their musical tutors and mentors.For this event they will share the stage with Neart (Strength) a multi talented group of students from the traditional music course at Glasgow’s Royal Conservatoire.The young musicians will be joined by guest players including Ando Glaso’s Jani Lang on fiddle and the Conservatoire’s John Somerville on accordion.

Join us for a night of Roma / Gael cross cultural ceilidh mayhem!

Our partner for this unique musical collaboration is Ando Glaso, the cross-arts organisation set up to strengthen and support Scotland’s Roma community and to celebrate and promote their rich cultural heritage.

Is e còmhlan ùr brosnachail a th’ ann an ZOR sa bheil luchd-ciùil òg  Roma a’ gnìomhadh còmhla ri an oidean agus am meantaran ciùil.

Airson an tachartais seo, bidh iad air àrd-ùrlar còmhla ri Neart, buidheann de dh’oileanaich ioma-thàlantach bhon chùrsa ciùil thraidiseanta ann an Conservatoire Rìoghail Ghlaschu.

Còmhla ris an luchd-ciùil òg bidh cluicheadairean air aoigheachd, a’ gabhail a-steach Jani Lang bho Ando Glaso air an fhidheall agus Iain Somerville bhon Conservatoire leis a’ bhogsa-ciùil.

Thigibh còmhla rinn airson oidhche de chèilidh brosnachail tar-chultarach Roma / Gàidhealach!

 

Is e Ando Glaso ar com-pàirtiche airson a’ cho-obrachaidh ciùil air leth seo, am buidheann tar-ealain a chaidh a stèidheachadh gus coimhearsnachd Roma na h-Alba a neartachadh ’s a chumail suas agus gus an dualchas saidhbhir cultarach a chomharrachadh is adhartachadh.