Ceòl is CRACKER!
Ceòl is CRACKER!

10th December 2022, CCA

10th Dùbhlachd 2022, CCA

Winter approaching, tax rises, climate change, electricity bills, food banks and Hull 802 still in the Clyde shipyard – and if that’s not enough Christmas is coming!

Set all your worries and troubles aside for one night and spend it in the company of the raconteur, poet and part-time philosopher Murdo Louis MacIver as he considers his life, his mother and just what he can expect to find in the cracker of life.

Music, craic and comedy in the company of Murdo L.

Geamhradh dorcha, cìsean a’ dol suas, atharrachadh na gnàth-shìde, cunntasan dealan, bancaichean-bìdh agus Hull 802 fhathast ann an Gàrradh Chluaidh – agus mur a bheil sin gu leòr tha an Nollaig a’ tighinn!

Nach cuir sibh gach dragh agus uallach gu aon taobh airson oidhche a chur seachad ann an cuideachd an raconteur, bàrd agus feallsanaiche pàirt-ùine Murdo Louis MacÌomhair agus e a’ beachdachadh air a bheatha, a mhàthair agus gu dè tha an dàn sa chracker aige.

Ceòl, craic agus comadaidh ann an cuideachd Murdo L.