Ceòl is Craic @ Celtic Connections
Ceòl is Craic @ Celtic Connections

27th January 2024, CCA

27th Faoilleach 2024, CCA

ADWAITH
TEUD
GABBA

ADWAITH
TEUD
GABBA

Adwaith are a Welsh language indie rock band from Carmarthen featuring Gwenllian Anthony (bass), Hollie Singer (vocals, guitar) & Heledd Owen (drums). Adwaith released their debut single ‘Pwysau’ and album ‘Melyn’ in 2016 and released follow-up album ‘Bato Mato’ in 2022. In a historic first, the band became the first act to win the Welsh Music Prize twice over. Adwaith might be a band with clear roots set down in Wales – but looking towards the future, they’re now keenly focused on taking the language worldwide.

TEUD is a collaboration between fiddlers; Claire Frances MacNeil, Shona Masson and Jamie MacDonald. Each draws on the musical and cultural heritage of their individual islands producing a unique blend of Gaelic music and song showcasing the ‘Hebridean fiddle style’.

Gabba, is a Sámi band from Norway who blend traditional joik (one of Europe’s oldest song traditions) with influences from Norwegian folk music, Americana, and other “world musics” into their own Tundra Blues. Gabba’s music is a reflection of the Sámi people’s lifestyle, with each song transporting the listener to the vast landscapes of the Arctic region.

Is e còmhlan Cuimreach indi roc à Carmarthen a th’ ann an Adwaith, anns a bheil Gwenllian Anthony (beus), Hollie Singer (seinn, giotàr) agus Heledd Owen (drumaichean). Dh’fhoillsich Adwaith a’ chiad chlàr singilte aca ‘Pwysau’ agus an t-albam ‘Melyn’ ann an 2016 le albam eile ‘Bato Mato’ às dèidh sin ann an 2022. Gu h-eachdraidheil, b’ iad a’ chiad chòmhlan a bhuannaich Duais Chiùil na Cuimrigh dà uair. Mar chòmhlan a tha freumhaichte anns a’ Chuimrigh agus a dualchas, tha Adwaith a’ coimhead a dh’ionnsaigh an ama ri teachd agus iad cuimsichte gu mòr air a’ chànan aca a thoirt air feadh an t-saoghail.

Tha TEUD na cho-obrachadh eadar fìdhlearan; Claire Frances NicNèill, Shona Masson agus Jamie Dòmhnallach. Tha gach aon dhiubh sin a’ tarraing air dualchas ciùil is cultair an eileanan fa leth fhèin, a’ toirt co-mheasgachadh air leth de cheòl is òrain Ghàidhlig gu buil nan taisbeanadh de ‘stoidhle fìdhlearachd Innse Gall’.

Fad na slighe à Nirribhigh, tha an còmhlan Gabba, còmhlan Sámi a bhios a’ co-mheasgachadh joik traidiseanta (aon de na traidiseanan òrain as sine san Roinn Eòrpa) le buaidh bho thuath-cheòl Nirribhigh, Americana agus “ciùil cruinneil” eile, leis na Tundra Blues aca fhèin. Tha an ceòl aig Gabba na ìomhaigh de dhòigh-beatha an t-sluaigh Sámi, agus gach òran a’ giùlain an neach-èisteachd gu cruthan-tìre mòra àibheiseach na h-Artaig.