CLUB FILM ‘Afro-Gàidheil – Trusadh’
CLUB FILM ‘Afro-Gàidheil - Trusadh'

15th February 2022

15th Gearran 2022

6.30pm: Join us for a Gaelic learners conversation group before the film screening.

7.15pm: First, in a new partnership with the annual FilmG competition, we’ll be screening two award-winning short films

7.25pm: ‘Afro-Gàidheil – Trusadh’ (BBC ALBA/MacTV)

Singer Cass Ezeji takes a journey to meet Gaelic speakers of African heritage. As a young woman with roots in Nigeria and Scotland, she felt disconnected from the Gaelic communtiy growing up. Though she speaks the language fluently, she’s never been sure of her identity within the Gaelic world.

Beginning at the school where she learned Gaelic, Cass gives a personal insight into her life as she tries to find her place in a culture where she rarely sees herself represented. She uncovers the historical ties between the Gaels and the slave trade and how Highland families greatly profited from this vile enterprise. Cass meets experts to look at the evidence that can still be found, both in the countryside and cities. Difficult questions will be raised as racism continues to have an impact to this day.

In speaking with fellow Afro-Gaels, Cass examines just what it means to be part of the Gaelic community. And, for the first time, she gives Gaelic singing a go.

In Gaelic with English subtitles

Duration  00:59 minutes

6.30f: Thigibh còmhla rinn don bhuidheann luchd-ionnsachaidh airson cearcall còmhraidh ro na filmichean.

7.15f: An toiseach, ann an com-pàirteachas ùr leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ sgrìonadh dà fhilm goirid a bhuannaich duaisean.

7.25f: ‘Afro-Gàidheil – Trusadh’ (BBC ALBA/MacTV)

Thèid an t-seinneadair, Cass Ezeji, air chuairt a’ coinneachadh ri luchd-labhairt na Gàidhlig aig a bheil dualchas Afraganach. Mar bhoireannach òg le dualchas à Nigeria agus Alba, bha coimhearsnachd na Gàidhlig a’ faireachdainn fad air falbh bhuaipe nuair a bha i a’ fàs suas. Ged a tha Gàidhlig gu leòr aice, cha robh i riamh cinnteach ma h-àite ann an saoghal na Gàidhlig.

A’ tòiseachadh leis an sgoil far an do dh’ ionnsaich i Gàidhlig, bheir Cass dhuinn sealladh pearsanta mu beatha is i a’ faighneach a bheil àite dhi ann an cultair far nach eil i faicinn mòran da leithid fhèin. Bheir i sùil mhionaideach air na ceanglaichean eadar na Gàidheil agus tràilleachd agus mar a fhuair teaghlaichean sa Ghàidhealtachd buannachd mhòr às a’ ghnìomhachas oillteil seo. Bruidhnidh i ri daoine a tha mion-eòlach air eachdraidh tràilleachd gus faicinn am fianais a fhathast ri lorg, an dà chuid a-muigh air an dùthaich agus anns a’ bhaile mhòr. Thèid ceistean dhuilich an togail ’s e foilleiseach gu bheil gràin-cinnidh fhathast a’ toirt buaidh san latha an-diugh.

Le bhith bruidhinn ri Afro-Gàidheil eile, faighnichidh i dè dìreach a tha e a’ ciallachadh a bhith nad phàirt den choimhearsnachd Ghàidhealach? Agus – airson a’ chiad turas – feuchaidh Cass air òran Gàidhlig a sheinn.

Fad:  00:59 mionaid