Club Film ‘An Ceasnachadh’
Club Film 'An Ceasnachadh'

19th April 2022, CCA Cinema

19th Giblean 2022, CCA Cinema

6.30pm: Join us for a Gaelic learners conversation group before the film screening.

7.15pm: First, in partnership with the annual FilmG competition, we’ll be screening two award-winning short films

7.25pm: ‘An Ceasnachadh (Interrogation of a Highland Lass)’ (BBC ALBA / Pelicula Films)
The story of the removal of the Stone of Destiny from Westminster Abbey by a group of students is well known. This drama offers an insight into the personal and political motivations of one of those who took part, Kay Matheson.
In Gaelic with English subtitles

Duration  00:59 minutes

6.30f: Thigibh còmhla rinn don bhuidheann luchd-ionnsachaidh airson cearcall còmhraidh ro na filmichean.

7.15f: An toiseach, ann an com-pàirteachas leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ sgrìonadh dà fhilm goirid a bhuannaich duaisean.

7.25f: ‘An Ceasnachadh (Interrogation of a Highland Lass)’ (BBC ALBA / Pelicula Films)
Cha bheag nach eil eolas aig daoine air sgeulachd Clach Sgàin agus mar a chaidh a’ toirt a Abaid Westminster trath air madainn na Nollaig bho chionn cha mhor tri fichead bliadhna. Tha an drama seo a’toirt sealladh as ur air sgeulachd phearsanta aon dhen a bha lathair, Kay NicMhathain.