Club Film: Caismeachd
Club Film: Caismeachd

14th March 2023, CCA

14th Màrt 2023, CCA

CCA Cinema. Free entry

Taigh-dhealbh CCA. An-asgaidh

From the ship yards of Glasgow, the poll tax, and the war against Iraq, protest has been a necessary feature of democracy. Babs Macgregor looks at some important protests from a Scottish perspective.

 

6.30pm: Join us for a Gaelic learners conversation group before the film screening.

7.15pm: First, in partnership with the annual FilmG competition, we’ll be screening two award-winning short films

7.25pm: Caismeachd   (BBC ALBA / Mac TV)

Duration  00:59 minutes

8.30pm: Q&A Session

Bho na gàrraidhean-iarainn ann an Glaschu, agus a chìs cheann, chun a ‘chogaidh ann an Iraq. Tha aimhreit air a bhith mar phàirt riatanach de dheamocrasaidh. Tha Babs NicGriogair a coimhead ri aimhreitean ann an Alba agus tha i a’ bruidhinn ri feadhainn a bha an sàs annta.

 

6.30f: Thigibh còmhla rinn don bhuidheann luchd-ionnsachaidh airson cearcall còmhraidh ro na filmichean.

7.15f: An toiseach, ann an com-pàirteachas leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ sgrìonadh dà fhilm goirid a bhuannaich duaisean.

7.25f: Caismeachd   (BBC ALBA / Mac TV)
Fad:  00:59 mionaid

8.30f: Seisean Q&A