Dàn Fianais
Dàn Fianais

19th September 2023, CCA Cinema

19th Sultain 2023, CCA Cinema

Dàn Fianais or Protest Poem is a film-portrait of Skye and Lochalsh and some of its inhabitants – human and otherwise, by artist Andrew Black. It was made with over sixty people with connections to Skye and Lochalsh – sharing the past and imagining the future – and commissioned in partnership with Skye Climate Action.

6.30pm: Join us for a Gaelic learners conversation group before the film screening.

7.30pm: First, in partnership with the annual FilmG competition, we’ll be screening two award-winning short films.

7.45pm: ‘DÀN FIANAIS (Protest Poem)‘

8.45pm: Q&A session with film maker Andrew Black.

 

Tha Dàn Fianais mar dhealbh-film den Eilean Sgitheanach is Loch Aillse agus cuid de a luchd-còmhnaidh – daonna is eile, leis an neach-ealain Anndra MacIlleDhuibh. Chaidh a dhèanamh le còrr air seasgad neach le ceanglaichean ris an Eilean Sgitheanach is Loch Aillse – a’ roinn an ama a dh’fhalbh agus a’ beachdachadh air an ama ri teachd – air a bharantachadh ann an com-pàirteachas le Gnìomh Gnàth-shìde an Eilein Sgitheanaich.

6.30f: Thigibh còmhla rinn don bhuidheann luchd-ionnsachaidh airson cearcall còmhraidh ro na filmichean.

7.30f: An toiseach, ann an com-pàirteachas leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ sgrìonadh dà fhilm goirid a bhuannaich duaisean.

7.45f: ‘DÀN FIANAIS’

8.45f: Seisean Ceist is Freagairt leis an dèanadair film, Anndra MacIlleDhuibh.