G-JAZZ
G-JAZZ

23rd April 2022, CCA Glasgow

23rd Giblean 2022, CCA Glaschu

Kathleen MacInnes
Ainsley Hamill
nyos:futures

Kathleen MacInnes
Ainsley Hamill
nyos:futures

Kathleen MacInnes is wildly regarded as one of the leading Gaelic singers of her generation. She has performed throughout Europe, America and beyond.

Ainsley Hamill is an award winning singer-songwriter. She has toured extensively as part of folk band Barluath and has recently released her debut solo album.

For this unique event these two phenomenal Gaelic vocalists appeared with nyos:futures.

nyos:futures is the cross-genre, contemporary ensemble of the National Youth Orchestras of Scotland. Players from the classical and jazz orchestras are invited to collaborate with artists and musicians from classical, jazz, folk and experimental backgrounds to create new musical futures.

Tha cliù aig Kathleen NicAonghais fada is farsaing mar aon de na seinneadairean Gàidhlig as aithnichte san latha an-diugh.  Tha i air a bhith a’ gnìomhadh air àrd-ùrlar air feadh na Roinn Eòrpa, Aimeireaga agus gu leòr àiteachan eile.

Bidh Ainsley Hamill a’ seinn agus a’ sgrìobhadh òrain, nì do na choisinn i mòran duaisean. Tha i air a bhith air chuairt thall ’s a-bhos mar phàirt den chòmhlan tuath-cheòl Bàrluath, agus air a ciad chlàr fhèin fhoillseachadh o chionn ghoirid.

Anns an tachartas air leth seo, nochd an dithis sheinneadairean Gàidhlig sònraichte ann an cuideachd a’ chòmhlain a bha air fhastadh a dh’aon ghnothaich, agus anns an robh cuid den luchd-gnìomhaidh òg as grinne ann an saoghal cho-aimsireil jazz ann an Alba.

 

Tha nyos:futures nam buidheann de cho-cheòltairean co-aimsireil crois-ghnèithe bho Orcastraidhean Òigridh Nàiseanta na h-Alba. Tha cluicheadairean bho orcastraidhean clasaigeach agus jazz air cuireadh fhaotainn gus co-obrachadh le luchd-ealain agus luchd-ciùil bho chùl-raointean clasaigeach, jazz, tuath-cheòl agus probhail agus amannan ciùil teachdail a chruthachadh.