GINEALACH ÙR / New Generation
GINEALACH ÙR / New Generation

1st June 2019

1st Ògmhios 2019

Ginealach Ùr was a celebration of the next generation of performers and the inspirational mentors and teachers who provide encouragement and inspiration for them. The event featured some of the finest performers in contemporary Gaelic and traditional music.

Mairi Morrison: renowned Gaelic singer / songwriter, actress, writer and director.

Mischa Macpherson: award-winning Gaelic singer and musician.

We were delighted to welcome for the first time special guest Adam Holmes.

These talented singers were accompanied by three of the finest musicians on the traditional music scene: multi-instrumentalist Mike Vass, percussionist Signy Jakobsdottir and pianist James Ross.

Pupils of the Glasgow Gaelic School. Especially for this event, Ceòl ’s Craic commissioned Mischa Macpherson to undertake a series of workshops with a group of aspiring young vocalists from Glasgow’s Gaelic School.

Bha Ginealach Ùr a’ comharrachadh an ath ghinealach de luchd-gnìomhaidh agus na meantoran is tidsearan spreagail a tha a’ toirt misneachadh is brosnachadh dhaibh. Bha an tachartas seo a’ nochdadh cuid den luchd-gnìomhaidh as grinne ann an ceòl co-aimsireil Gàidhlig agus ceòl traidiseanta.

Tha Mairi Morrison ainmeil mar sheinneadair Gàidhlig / sgrìobhaiche òrain, bana-chleasaiche, sgrìobhadair is stiùiriche.

Is e seinneadair is neach-ciùil Gàidhlig a th’ ann am Mischa Macpherson a choisinn mòran duaisean.

Agus bha sinn air leth toilichte fàilte a chur air an aoigh shònraichte, Adam Holmes, airson a’ chiad uair.

Bha na triùir sheinneadairean tàlantach sin a’ faotainn taic bho thriùir den luchd-ciùil as eòlaiche ann an saoghal a’ chiùil thraidiseanta: an cluicheadair ioma-ionnsramaideach Mike Vass, am faramaiche Signy Jakobsdottir agus an cluicheadair piàna James Ross.

Sgoilearan Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Gu sònraichte airson an tachartais seo, thug Ceòl ’s Craic coimisean do Mischa Nic a’Phearsain airson sreath de bhùithtean-obrach a ghabhail os làimh le buidheann de sheinneadairean òga dìoghrasach à Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.