Le Chéile
Le Chéile

16th April 2024, CCA Cinema

16th Giblean 2024, CCA Cinema

“Le Chéile” (Together) is the world’s first film in Gàidhlig and Gaeilge and explores the story of a Scottish Rangers supporter and an Irish Celtic supporter as they find common ground on a bus ride home over their ability to speak similar languages.

7.15pm: Join us for a Gaelic learners conversation group before the film screening.

8.00pm: First, in partnership with the annual FilmG competition, we’ll be screening some of their award-winning short films

8.15pm: ‘‘Le Chéile”

8.30pm: Q&A Session with writer / director Róise Nic an Bheatha and actor Daibidh Moireasdan.

 

A’ chiad fhilm san t-saoghal a tha gu bhith ann an Gàidhlig agus Gaeilge. Tha neach-taic Rangers agus neach-taic Ceilteach a’ lorg talamh cumanta nan comas a bhith a’ bruidhinn cànanan coltach ris.

An chéad scannán ar domhan le bheith i nGaeilge agus Gaeilge. Aimsíonn tacadóir Rangers agus tacadóir Ceilteach talamh coitianta ina gcumas teangacha comhchosúla a labhairt.

7.15f: Thigibh còmhla rinn don bhuidheann luchd-ionnsachaidh airson cearcall còmhraidh ro na filmichean.

8.00f: An toiseach, ann an com-pàirteachas leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ sgrìonadh dà fhilm goirid a bhuannaich duaisean.

8.15f: “Le Chéile”

8.30f: Seisean Q&A le sgriobhadair / riochdaire Róise Nic an Bheatha agus cleasaiche Daibidh Moireasdan.