Murdo @ The Mòd
Murchadh @ A' Mhòd

17th October 2019, Glasgow Royal Concert Hall, Exhibition Hall

17th Dàmhair 2019, Talla Rìoghail Ghlaschu, An Talla Taisbeanaidh

Margaret MacLeod, Iain Macrae, Murdo L

Mairead NicLeòid, Iain MacRath, Murdo L

Ceòl is Craic presented ‘Murdo @ The Mòd’ in partnership with Glasgow Mòd 2019.

The capacity audience enjoyed an evening of music, chat and laughter celebrating the contributions to Gaelic culture made by a triumvirate of famous Murdos!

Margaret MacLeod of Na h-Òganaich fame performed the songs and shared her reminiscences of the ‘Melbost Bard’ Murdo Macfarlane.

Actor and writer Iain Macrae delighted the crowd with extracts from Iain Crichton Smith’s ‘Murdo’ tales.

The evening was helmed by controversial performance poet Murdo L. This modern day Lewis bard’s work skewers the contemporary Gaelic zeitgeist while documenting the ongoing war of attrition with his mother.

Musical accompaniment was provided by accordion maestro Zach Ronan.

 

Ann an com-pàirteachas le Mòd Glaschu 2019 bha Ceòl is Craic a’ taisbeanadh ‘Murchadh @ A’ Mhòd’. Chòrd am feasgar de cheòl, còmhradh agus gàireachdainn, a bha a’ comharrachadh na thathar a’ cur ri cultar na Gàidhlig leis an triùir de Mhurchaidhean ainmeil, ris an luchd-èisteachd gu mòr!

Bha Mairead NicLeòid bho Na h-Òganaich a’ seinn nan òran agus a’ roinn a cuimhneachain air ‘Bàrd Mhealboist’, Murchadh MacPhàrlain.

Bha an cleasaiche ’s an sgrìobhaiche Iain MacRath a’ gnìomhadh earrannan bho sgeulachdan ‘Murdo’ le Iain Crichton Mac a’ Ghobhainn.

Chaidh an oidhche a’ stiùireadh leis a’ bhàrd gnìomhaidh chonnspaideach, Murdo L. Tha obair ùr-nòsach a’ bhàird seo a’ taisbeanadh faireachdainn cho-aimsireil ceòl Gàidhlig fhad ’s a tha e a’ clàradh a chòmhstri leantainneach le a mhàthair.

Bha ceòl taic bho Zach Ronan.

6f. An-asgaidh.