Ó Bhéal
Ó Bhéal

23rd January 2024, CCA Cinema

23rd Faoilleach 2024, CCA Cinema

Ó Bhéal is a cinematic exploration of the rise of Hip Hop and Electronic artists in Ireland embracing oral traditions of folklore, ancient poetry and sean nós singing to create a new fusion sound, a culture clash through music. An ensemble piece – featuring Irish language rappers Seán ‘Mory’ Ó Muirgheasa and Oisín Mac, producer and multi-instrumentalist Fehdah, and Limerick rapper Strange Boy – this beautiful black & white film delves deep into these four artists’ process and how they are breaking new ground in Irish music.

7.00pm: Join us for a Gaelic learners conversation group before the film screening.
7.30pm: First, in partnership with the annual FilmG competition, we’ll be screening two award-winning short films
8.00pm: ‘Ó Bhéal’
9.10pm: Q&A Session with director Ciara Nic Chormaic.

Is e rannsachadh filmeach a th’ ann Ó Bhéal a thaobh a’ mheudachaidh ann an luchd-ealain Hip Hop agus eileagtronaig ann an Èirinn, a tha a’ gabhail gu mòr ri nòsan labhairteach beul-aithris, seann bhàrdachd agus seinn sean nós, gus fuaim co-mheasgaichte ùr a chruthachadh, mar eas-òrdugh cultarach tro cheòl.  Gnìomhadh buidheannail – a’ nochdadh nan rapairean Gaeilge, Seán ‘Mory’ Ó Muirgheasa agus Oisín Mac, an riochdaire is ceòladair ioma-ionnsramaideach Fehdah agus Strange Boy, an rapair à Luimneach – tha am film àlainn seo ann an dubh is geal a’ rùrach gu domhainn a-steach do phròiseas nan ceathrar luchd-ealain sin agus mar a tha iad a’ ag innleachadh saoghal ùr ann an ceòl Èireannach.

7.00f: Thigibh còmhla rinn don bhuidheann luchd-ionnsachaidh airson cearcall còmhraidh ro na filmichean.
7.30f: An toiseach, ann an com-pàirteachas leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ sgrìonadh dà fhilm goirid a bhuannaich duaisean.
8.00f: ‘Ó Bhéal’
9.10f: Seisean Ceist is Freagairt leis an dèanadair film, Ciara Nic Chormaic.