OCAIDICH / IMPROVISE!
OCAIDICH / IMPROVISE!

5th December 2020

5th Dùbhlachd 2020

For this year’s first ‘Ocaidich/Improvise!‘ event online, Glasgow Improvisers Orchestra  joined forces with an exciting group of Gaelic guest artists.

Singer/songwriter Ainsley Hamill, performance poet Marcas Mac an Tuairneir and accordionist/composer Pàdruig Morrison collaborated over Zoom, WhatsApp and GoogleDrive – from Uist to London via Edinburgh, Glasgow and a car park in Fort William – to produce a new collection of poems and songs on contemporary themes including modern Gaelic identity and artistic creativity in a time of pandemic.

GIO musicians created musical arrangements for the new works and responded to the themes through free improvisation.

The event was directed by GIO’s Una MacGlone who compiled the performance from socially distanced studio sessions and remote recordings of individual artists across the country.

Visuals were provided by filmmaker Hamish Macleod.

With thanks to Bòrd na Gàidhlig’s COVID-19 Support Fund for enabling us to put this event online.

Airson a’ chiad tachartas ‘Òcaidich/Improvise!’ den bhliadhna seo air-loidhne, rinn Orcastra Òcaidichean Ghlaschu ceanglaichean ri buidheann brosnachail de luchd-ealain Ghàidhlig air aoigheachd.
Cho-obraich an seinneadair/sgrìobhaiche òrain, Ainsley Hamill, am bàrd gnìomhaidh Marcas Mac an Tuairneir agus an cluicheadair bogsa-ciùil/sgrìobhaiche Pàdruig Moireasdan, tro Zoom, WhatsApp agus GoogleDrive – bho Uibhist gu Lunnainn taobh Dhùn Èideann, Glaschu agus pàirce chàraichean sa Ghearasdan – gus cruinneachadh ùr de dhàin ’s de dh’òrain a thoirt gu buil mu chuspairean co-aimsireil aig àm galair-sgaoilte, a’ gabhail a-steach dearbh-aithne Gàidhlig nua-aimsireil agus cruthachalachd ealanta.
Chruthaich luchd-ciùil GIO rèiteachaidhean ciùil do na sgrìobhaidhean ùra agus fhreagair iad do na tèaman tro òcaideachadh saor.
Bha an tachartas air a stiùireadh le Una MacGlone bho GIO, a chuir an gnìomhadh ri chèile bho sheiseanan stiuidio le astarachadh sòisealta agus clàraidhean luchd-ealain fa leth air astar, air feadh na dùthcha.
Le taing don Mhaoin Taic COVID-19 aig Bòrd na Gàidhlig airson a dhèanamh comasach dhuinn an tachartas seo a chur air-loidhne.