OCAIDICH / IMPROVISE!
OCAIDICH!

11th November 2023, CCA

11th Samhain 2023, CCA

Glasgow Improvisers Orchestra + special guests
Mairi Kidd
Wilma Kennedy
Màiri Callan

Glasgow Improvisers Orchestra + aoighean sònraichte
Mairi Kidd
Wilma Kennedy
Màiri Callan

Ceòl is Craic joins forces with Glasgow Improvisers Orchestra to present a unique audio visual event inspired by the infamous Scottish witch trials of the sixteenth and seventeenth century.

Glasgow Improvisers Orchestra is made up of  the cream of musicians from Glasgow’s jazz, classical, folk, rock and avant garde music scenes. For this special performance they will be joined by a talented group of guest artists.

Mairi Kidd is a renowned author, educator and broadcaster who has made special study of Scotland’s history of witch trials.

Wilma Kennedy is a highly regarded Gaelic singer who has performed as part of ‘The Campbells of Greepe’.

Màiri Callan is an award winning vocalist and clarsach player.

Completing the line up is interactive video artist and film maker Brian Hartley.

Tha Ceòl is Craic a’ tighinn còmhla le Orcastra Improvisers Ghlaschu gus tachartas lèir-chlaisneach air leth a thaisbeanadh, a tha air a bhrosnachadh le deuchainnean-cùirte nam bana-bhuidseach ann an Alba san t-siathamh agus san t-seachdamh linn deug.

Tha Orcastra Improvisers Ghlaschu air a dhèanamh suas den luchd-ciùil as fheàrr ann an jazz, clasaigeach, tuath-cheòl, roc agus seallaidhean ciùil avant garde. Airson a’ ghnìomhaidh shònraichte seo, bidh buidheann tàlantach de luchd-ealain air aoigheachd aca.

Is e ùghdar, oide agus craoladair ainmeil a th’ ann am Màiri Kidd, a tha air sgrùdadh sònraichte a dhèanamh air cùisean-cùirte bhuidsichean ann an eachdraidh na h-Alba.

Tha Wilma NicUalraig aithnichte le meas mar sheinneadair Gàidhlig a tha air gnìomhadh mar phàirt de ‘Caimbeulaich a’ Ghrìoba’.

Tha Màiri Callan air duaisean a chosnadh mar sheinneadair is chlàrsair.

A’ cur crìoch air an loidhne de luchd-ealain, tha an neach-ealain bhidio is dèanadair fhilmichean, Brian Hartley.