Ocaidich! / Improvise!
Ocaidich! / Improvise!

16th November 2019, CCA

16th Samhain 2019, CCA

GIO, Gillebride Macmillan, Nerea Bello, Mairi Macmillan, Rona MacDonald

GIO, Gillebrìde Mac’Ille Mhaoil, Nerea Bello, Mairi Nic’Ille Mhaoil, Rona NicDhòmhnaill

 

This third collaboration of Ocaidich /Improvise! between Cèol is Craic and Glasgow Improvisers Orchestra (GIO) explored themes arising from the work of Margaret Fay Shaw (MFS) with specially invited guests.

Nerea Bello, Gillebride MacMillan and Mairi MacMillian presented Basque and Gaelic song inspired by MFS’s free-spirited journey from America to Canna, finding new connections between the two traditions. Poet Rona MacDonald performed new compositions inspired by the musical content, together with GIO whose work explored migration, transfer and transformation. Dan Shay’s inventive back projections combined MFS’s photographic art with film. The separate art forms crossed over in many ways, finding new interpretations and ways of thinking about ancient songs and traditions.

This unique concert was a celebration of the freedom of movement symbolised by birds and how distinct cultures can enrich each other.

 

 

Bha an trìtheamh co-obrachadh de Òcaidich/Improvise! eadar Cèol is Craic agus Orcastra Òcaidichean Ghlaschu (GIO) a’ rannsachadh thèaman a bha ag èirigh às an obair aig Mairead Fay Sheaghach (MFS) ann an cuideachd aoighean speisealta.

Thug Nerea Bello, Gillebrìde MacIlleMhaoil agus Màiri NicIlleMhaoil dhuinn òrain Bhasgach agus Ghàidhlig a bha air am brosnachadh le turas aotrom spioradail MFS bho Aimeireaga gu Canaidh, a’ lorg cheanglaichean ùra eadar an dà thraidisean. Choilean a’ bhana-bhàrd Rona NicDhòmhnaill a h-obair fhèin a bha brosnaichte leis an t-susbaint chiùil, còmhla ri GIO a bha cuideachd a’ rannsachadh imrich, eadar-ghluasad agus cruth-atharrachadh. Thug Dan Shay dhuinn lèirsinnean beò a bha a’ cothlamadh ealain dhealbhan MFS le film. Bha na cruthan ealain fa leth a’ trasnadh a chèile ann am mòran dhòighean, a’ lorg eadar-mhìneachaidhean ùra agus dhòighean smaoineachaidh air òrain is traidiseanan àrsaidh.

Bha a’ chuirm-chiùil gun choimeas seo a’ comharrachadh saorsa gluasaid, a tha air a shamhlachadh le eòin agus mar as urrainn do chultaran a chèile a shaidhbhreachadh.

Dorsan fosgailte: 7.30f