FREUMHAN / ROOTS
FREUMHAN / ROOTS

14th November 2020

14th Samhain 2020

 

The Ando Glaso Collective is an ever-evolving band of musicians who combine the finest in Scottish/Celtic traditional music with the rich instrumental and vocal culture of Scotland’s Roma community. They were joined for this event by award-winning Gaelic singer Mischa Macpherson.

With thanks to Bòrd na Gàidhlig’s COVID-19 Support Fund for enabling us to put this event online.

 

Tha Ceòl is Craic air ais – air loidhne!

Is e còmhlan a tha a’ sìor fhàs de luchd-ciùil a th’ anns an Ando Glaso Collective, a tha a’ cothlamadh a’ chiùil thraidiseanta Albannach/Ceilteach as fheàrr leis a’ chultar shaidhbhear guth is ionnsramaid ann an coimhearsnachd Roma na h-Alba.

Còmhla riutha san tachartas seo bidh an seinneadair Gàidhlig, Mischa Nic a’ Phearsain, a choisinn mòran duaisean.

Tha an tachartas seo an-asgaidh do na h-uile. Ma chòrdas e ribh, tha sinn an dòchas gum beachdaich sibh air tabhartas airgid a dhèanamh air-loidhne gus an urrainn dhuinn leantainn air adhart a’ cur taic ris an luchd-ealain agus luchd-ciùil.

Le taing don Mhaoin Taic COVID-19 aig Bòrd na Gàidhlig airson a dhèanamh comasach dhuinn an tachartas seo a chur air-loidhne.