Running Between Two Dragons 7pm – 8pm
A' Ruith Eadar Dà Dhràgon 7f - 8f

20th April 2024, CCA

20th Giblean 2024, CCA

Poetry Book Launch

 

Join poets Martin MacIntyre, Ifor ap Glyn and Noèlia Diaz-Vicedo for the Glasgow launch of ‘A’ Ruith Eadar Dà Dhràgon / Running Between Two Dragons / Corrent Entre Dos Dracs / Rhedeg Rhwng Dwy Ddraig’.

This is a new, rich collection of Martin MacIntyre’s Gaelic poems, inspired by travels and experiences in Catalonia and Wales and translated now into Catalan, Welsh and English by the three poets. It represents a first for Scottish Literature!

The poets will read a selection of poems from the collection in all four languages. There will be an opportunity to buy this beautiful book from Francis Boutle Publishing.

Seòladh Leabhar Bàrdachd

 

Thigibh còmhla ris na bàird, Màrtainn Mac an t-Saoir agus Ifor ap Glyn agus Noèlia Diaz-Vicedo airson an fhoillseachaidh air ‘A’  Ruith Eadar Dà Dhràgon / Running Between Two Dragons / Corrent Entre Dos Dracs / Rhedeg Rhwng Dwy Ddraig’ ann an Glaschu.

Is e cruinneachadh ùr beairteach a tha seo de dhàin Ghàidhlig Mhàrtainn Mhic an t-Saoir, air am brosnachadh le siubhal agus tachartasan ann an Catalòinia agus sa Chuimrigh agus air an eadar- theangachadh a-nis gu Catalànais, Cuimris agus Beurla le triùir de na bàird. Tha e a’ riochdachadh ciad thachartas den t-seòrsa seo an lùib Litreachas na h-Alba!

Leughaidh na bàird taghadh de dhàin bhon chruinneachadh sna ceithir chànanan. Bidh cothrom ann air an leabhar eireachdail seo a cheannach bho Francis Boutle Publishing.