Seòmarata
Seòmarata

20th April 2024, CCA

20th Giblean 2024, CCA

Ainsley Hamill
Seonaid Aitken
nyos camerata
With Special Guest:
Annie Catriona NicDhòmhnaill

Ainsley Hamill
Seonaid Aitken
nyos camerata
Leis an aoigh shònraichte:
Annie Catriona NicDhòmhnaill

Ainsley Hamill, an acclaimed vocalist and songwriter, performs in Gaelic, Scots, and English. Her debut solo album, “Not Just Ship Land,” was selected as the Guardian’s Album of the Month.

Joining her is Seonaid Aitken, a world-renowned violinist, vocalist, composer, and BBC broadcaster. She’s one of Scotland’s top jazz players, session musicians, arrangers and musical mentors.

Special guest Annie Catriona NicDhòmhnaill, a recent recipient of the Mod Gold Medal, is currently honing her skills in Gaelic traditional and classical music at the prestigious Royal College of Music in London.

For this unique event, these three award-winning artists will perform alongside NYOS Camerata, the cross-genre, contemporary ensemble of the National Youth Orchestras of Scotland. Senior musicians from the nyos orchestras are invited to collaborate with artists from diverse musical backgrounds, including classical, jazz, folk, and experimental, to create innovative and captivating musical landscapes.

Bidh Ainsley Hamill, seinneadair agus sgrìobhaiche òrain aithnichte is cliùiteach, a’ gnìomhadh ann an Gàidhlig, Albais agus Beurla. Chaidh a’ ciad chlàr aice, “Not Just Ship Land,” a thaghadh mar chlàr na mìosa aig a’ Ghuardian.

Còmhla rithe, bidh Seonaid Aitken, fìdhlear, seinneadair, sgrìobhaiche-ciùil agus craoladair BBC, le cliù air feadh an t-saoghail. Tha i mar aon de na prìomh chluicheadairean jazz ann an Alba, am measg luchd-ciùil sheiseanan, rèitichean-ciùil agus meantoran ciùil.

Tha an aoigh shònraichte, Annie Catriona NicDhòmhnaill, a choisinn Bonn Òir a’ Chomuinn o chionn ghoirid, gu làithreach a’ gleusadh a sgilean ann an ceòl traidiseanta Gàidhlig agus ceòl clasaigeach aig Colaiste Rìoghail a’ Chiùil ann an Lunnainn.

Airson an tachartais air leth seo, bidh an triùir luchd-ealain sin a bhuannaich mòran duaisean, a’ gnìomhadh ri taobh NYOS Camerata, buidheann cho-cheòltairean tar-ghnèitheach agus co-aimsireil bho Orcastrathan Òigridh Nàiseanta na h-Alba. Tha cuireadh ga thoirt do dh’àrd-cheòladairean bho na h-orcastrathan clasaigeach co-obrachadh le luchd-ealain bho dhualchasan ciùil eadar-mheasgte a’ gabhail a-steach clasaigeach, jazz, tuath-cheòl agus deuchainneach, gus cruthan ciùil ùr-ghnàthach agus beò-ghlacmor a chruthachadh.