Sradagan na Sràide
Sradagan na Sràide

2nd August 2024, CCA

2nd Lùnastal 2024, CCA

Robbie Anndra MacLeòid, Kapil Seshasayee & Friends
Special guest Susannah Stark

Robbie Anndra MacLeòid, Kapil Seshasayee & Caraidean
Aoigh Sònraichte Susannah Stark

Sradagan na Sràide is a five-year collaboration between Ceòl is Craic and Comhairle nan Leabhraichean (Gaelic Books Council) to provide a platform for the best musical and literary talents in Scottish/Gaelic arts to create a new collection of Gaelic songs for today’s urban Gael.

Robbie Anndra MacLeòid is an award-winning Gàidhlig artist whose genre spanning work includes poetry, prose, drama, short films, and video games.

Kapil Seshasayee is a songwriter, virtuoso guitar player and creator of unique electronic soundscapes. His music combines elements of R&B, Jazz, Electronica and Indian classical music.

Some of the top players on the contemporary trad and indie scene have been recruited to join Robbie and Kapil in presenting the debut performance of their new collaborative material.

Is e co-obrachadh còig-bliadhna a th’ ann an Sradagan na Sràide eadar Ceòl is Craic agus Comhairle nan Leabhraichean, gus àrd-ùrlar a thoirt do na tàlantan ciùil is litreachais as fheàrr ann an ealain Ghàidhlig na h-Alba agus cruinneachadh ùr de òrain Ghàidhlig a chruthachadh do Ghàidheil bhailtean-mòra an latha an-diugh.

Is e neach-ealain Gàidhlig a bhuannaich mòran duaisean a th’ ann an Robbie Anndra MacLeòid, a tha air obair a choileanadh tarsainn diofarghnèithean leithid bàrdachd, rosg, dràma, filmichean goirid agusgeamannan bhidio.

Bidh Kapil Seshasayee a’ sgrìobhafh òrain, a’ cluich giotàr gu h-ealantaagus a’ cruthachadh chruthan-fuaime eileagtronaigeach a tha gun choimeas. Tha an ceòl aige ag amalachadh eileamaidean de R&B, Jazz, Electronica agus ceòl clasaigeach Innseanach.

Tha cuid de na cluicheadairean as ainmeile ann an saoghal co-aimsireiltrad agus indie, air an trusadh gus a bhith còmhla ri Robbie agus Kapil ann an riochdachadh air ciad ghnìomhadh den stuth co-obrachail ùraca.