SRADAGAN NA SRÀIDE / STREET SPARKS
SRADAGAN NA SRÀIDE

28th May 2022, CCA Glasgow

28th Cèitean 2022, CCA Glaschu

Marcas Mac an Tuairneir
Ross Whyte
DLÙ

Marcas Mac an Tuairneir
Ross Whyte
DLÙ

Two phenomenally talented artists making a profound impression on the contemporary Gaelic scene performed a powerful set of new songs created specially for this year’s ‘Sradagan na Sràide / Street Sparks’ event.

Marcas Mac an Tuairneir is an award-winning poet, writer and performer. One of Gaeldom’s most exciting emergent singer-songwriters, he won the awards for best new Gaelic song at the 2018 Royal National Mòd and the 2020 Virtual Mòd. He was a Gold Medal finalist at the 2016 Mòd and Traditional Gold Medal finalist in 2019.

Composer, sound artist and arranger Ross Whyte creates musical soundscapes which have featured in the worlds of dance, theatre, film and digital arts. He is well known to Ceòl is Craic regulars as one half of the Gaelic ambient electronica duo Whyte.

Sradagan na Sràide is a five-year collaboration between Ceòl is Craic and Comhairle nan Leabhraichean (Gaelic Books Council) to provide a platform for the best musical and literary talents in Scottish/Gaelic arts to create a new collection of Gaelic songs for today’s urban Gael.

Completing the line-up was DLÙ. This young Glasgow trad-fusion band combines rock, classical and funk influences with exhilarating traditional tunes and Gaelic song. The band has recently released its debut album “Moch’ to rave reviews.

 

Bha dithis luchd-ealain a tha air leth tàlantach agus a tha a’ toirt buaidh bhunaiteach air saoghal co-aimsireil na Gàidhlig, a’ gnìomhadh seata cumhachdach de dh’òrain ùra a bha iad air a chruthachadh airson tachartas ‘Sradagan na Sràide’ na bliadhna seo.

Is e bàrd, sgrìobhadair agus cluicheadair a choisinn mòran duaisean a th’ ann am Marcas Mac an Tuairneir. Mar aon de na seinneadairean / sgrìobhaichean-òrain as brosnachaile a tha a’ tighinn am bàrr ann an saoghal nan Gàidheal, bhuannaich e na duaisean airson an òrain ùir Ghàidhlig a b’ fheàrr aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail 2018 agus Mòd Bhiortail 2020. Bha e ann am farpais chrìochnachaidh a’ Bhuinn Òir aig Mòd 2016 agus farpais chrìochnachaidh an t-Seann Nòis ann an 2019.

Bidh Ross Whyte, an sgrìobhaiche-ciùil, neach-ealain fuaime agus rèitiche-ciùil, a’ cruthachadh chruthan-fuaime ciùil a tha air nochdadh ann an saoghal dannsa, theatar, film agus ealain dhidseatach. Tha e làn aithnichte do luchd-èisteachd àbhaisteach Ceòl is Craic mar aon leth den dithis eileagtronaga ioma-chuairteach Gàidhlig, Whyte.

Is e co-obrachadh còig-bliadhna a th’ ann an Sradagan na Sràide eadar Ceòl is Craic agus Comhairle nan Leabhraichean, gus àrd-ùrlar a thoirt do na tàlantan ciùil is litreachais as fheàrr ann an ealain Ghàidhlig na h-Alba agus cruinneachadh ùr de òrain Ghàidhlig a chruthachadh do Ghàidheil bhailtean-mòra an latha an-diugh.

A’ cur crìoch air an t-sreath, bha DLÙ. Tha an còmhlan òg trad-fiùisean seo à Glaschu a’ cothlamadh roc, clasaigeach agus buadhan funcach le fuinn thraidiseanta aoibhneach agus òrain Ghàidhlig. Tha an còmhlan dìreach air a’ chiad chlàr aca “Moch’ fhoillseachadh a tha mar-thà a’ faotainn mheasaidhean àrd-ìreil.