Sradagan na Sràide / Street Sparks
Sradagan na Sràide

5th June 2021

5th Ògmhios 2021

Man of the Minch / Peter Mackay

Fear a’ Chuain Sgìth / Pàdraig MacAoidh

In the autumn of 2020 singer/songwriter Man of the Minch (aka Pedro Cameron ) and poet Peter Mackay were invited by Ceòl is Craic to write a collection of songs to celebrate and reflect on the lives of contemporary Gaels in the urban environment.

Six months on the duo are ready to present a set of songs which combine Pedro’s “galactic folk pop” sounds with Peter’s powerful and emotionally complex lyrics.

For this unique online event Pedro has recruited a band of musicians featuring the cream of Scotland’s indie folk scene including Josie Duncan, Laura Wilkie, Charlotte Printer and Audrey Tait.

Sradagan na Sràide is a five-year collaboration by Ceòl is Craic and Comhairle nan Leabhraichean (Gaelic Books Council) to provide a platform for the best musical and literary talents in Scottish / Gaelic arts to create a new collection of Gaelic songs for today’s urban Gael.

facebook.com/ceoliscraic20

San fhoghar 2020, thug Ceòl is Craic cuireadh don t-seinneadair / sgrìobhaiche-òrain, Fear a’ Chuain Sgìth (Pedro Camshron), agus don bhàrd, Pàdraig MacAoidh, cruinneachadh de dh’òrain a sgrìobhadh gus meòrachadh agus comharrachadh a dhèanamh air beatha Ghàidheil cho-aimsireil ann an àrainneachd bhailtean-mòra.

Sia mìosan às dèidh sin, tha an dithis deiseil airson seata de dh’òrain a thaisbeanadh a tha a’ cothlamadh nam fuaimean “galactic folk pop” aig Pedro leis na briathran toinnte cumhachdach is làn-fhaireachdainneil aig Pàdraig.

Airson an tachartais gun choimeas seo air-loidhne, tha Pedro air còmhlan de cheòladairean a thrusadh a tha a’ nochdadh sàr luchd-ciùil ann an saoghal tuath-cheol indie na h-Alba, a’ gabhail a-steach Josie Duncan, Laura Wilkie, Charlotte Printer agus Audrey Tait.

Is e co-obrachadh còig-bliadhna a th’ ann an Sradagan na Sràide eadar Ceòl is Craic agus Comhairle nan Leabhraichean gus àrd-ùrlar a sholarachadh do na tàlantan ciùil is litreachais as fheàrr ann an ealain Ghàidhlig / Albannach, airson cruinneachadh ùr de dh’òrain Ghàidhlig a chruthachadh do Ghàidheil bhailtean an latha an-diugh.

facebook.com/ceoliscraic20