Music

Ceòl

Ceòl is CRACKER!
Ceòl is CRACKER!
Ceòl is CRACKER!
10 December 2022, CCA
10 Dùbhlachd 2022, CCA
Winter approaching, tax rises, climate change, electricity bills, food banks and Hull 802 still in the Clyde shipyard - and if that's not enough Christmas is coming!

Music, craic and comedy in the company of Murdo L.
Geamhradh dorcha, cìsean a’ dol suas, atharrachadh na gnàth-shìde, cunntasan dealan, bancaichean-bìdh agus Hull 802 fhathast ann an Gàrradh Chluaidh - agus mur a bheil sin gu leòr tha an Nollaig a’ tighinn!

Ceòl, craic agus comadaidh ann an cuideachd Murdo L.