Radio Archive

Radio Archive

Ceòl is Craic - 23 July 2020
Ceòl is Craic - 23 Iuchar 2020
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play old favourites and new releases including the latest single from Ceòl is Craic regular, Willie Campbell.
'Song of the Week' comes from Welsh singer songwriter, Gareth Bonello  / The Gentle Good. Gareth came in to Cafe Fika in Partick in January 2017 to record a live session for the show.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich seann phìosan-ciùil as fheàrr leotha agus sgaoilidhean ùra, nam measg an clàr singilte as ùire bhon ghnìomhaiche chunbhalach aig Ceòl is Craic, Willie Campbell.
Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bhon t-seinneadair is sgrìobhaiche Chuimreach, Gareth Bonello/ The Gentle Good. Thàinig Gareth a-steach gu Café Fika ann am Partaig anns an Fhaoilleach 2017 airson seisean ciùil beò a chlàradh son a' phrògraim rèidio.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 16 July 2020
Ceòl is Craic - 16 Iuchar 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. On this week’s show we share another lockdown track with Babs and Song of the Week comes from The League of Highland Gentlemen recorded at our Gaelictronica event in February 2016.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Air prògram na seachdain seo, tha Babs a' cluich trac glasadh-sluaigh eile. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho The League of Highland Gentlemen agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Ghearran 2016.

now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 9 July 2020
Ceòl is Craic - 9 Iuchar 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
This week we pay tribute to soundtrack composer Ennio Morricone and play the new single from Ceòl is Craic regulars IMLÉ.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
An t-seachdain seo, tha sinn a' toirt urram dha Ennio Morricone agus a' cluich a' chlàir singilte ùr bhon chòmhlan, IMLÉ, a tha a' nochdadh gu cunbhalach air a' phrògram aig Ceòl is Craic
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 2 July 2020
Ceòl is Craic - 2 Iuchar 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from Punk to Pibroch!
This week we get a lockdown message from frequent co-host Babs.
‘Song of the Week’ is by Alistair MacDonald, Joseph McCluskey and Neil Sutcliffe and was recorded at Gaelictronica in March 2020.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho Punc gu ceòl-mòr! An t-seachdain seo, gheibh sinn teachdaireachd glasadh-sluaigh bho cho-òst-chraoladair bitheanta, Babs NicGhriogair.

'S ann le Alistair MacDonald, Joseph McCluskey agus Neil Sutcliffe a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig a' chuirm-chiùil againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2020.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 25 June 2020
Ceòl is Craic - 25 Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
‘Song of the Week’ is by Na h-Òganaich and was recorded at their reunion gig at the CCA in February 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S ann le Na h-Òganaich a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig a' chuirm-chiùil ath-aonachaidh aca aig a' CCA anns a' Ghearran 2017.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 18 June 2020
Ceòl is Craic - 18 Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
This week, Robert pays tribute to Bonnie Pointer of The Pointer Sisters and Jamie gets a lockdown message from piper Hamish Hepburn.
'Song of the Week' comes from The Causeway Trio and was recorded at our Gaels Le Chéile event in January 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. An t-seachdain seo, tha Raibeart a' toirt urram dha Bonnie Pointer bho The Pointer Sisters agus tha Seumaidh a' faighinn teachdaireachd glasadh-sluaigh bhon phìobaire Hamish Hepburn.
Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho The Causeway Trio agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaels le Chèile, anns an Fhaoilleach 2017.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 11 June 2020
Ceòl is Craic - 11 Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
Former programme presenter Alana MacInnes sends us a message from lockdown and 'Song of the Week' comes from WHYTE, recorded live at Gaelictronica, March 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul!
Tha am preasantair a bh' air a' phrògram againn roimhe, Alana NicAonghais, a' cur teachdaireachd thugainn bho ghlasadh-sluaigh. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho, WHYTE, agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2018.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 4 June 2020
Ceòl is Craic - 4 Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
‘Song of the Week’ comes from Marit Fält & Rona Wilkie and was recorded at our Gaels le Chéile gig in January 2020.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul!
Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho Marit Fält agus Rona Wilkie agus bhathar a' clàradh aig a' chuirm-chiùil againn, Gaels le Chèile, anns an Fhaoilleach 2020.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 28 May 2020
Ceòl is Craic - 28 Cèitean 2020
Join Jamie and Dr Robert for their weekly choice of new releases and old favourites including a brand new track from Glasgow rockers The Primevals.
Song of the Week is from Irish band IMLÉ who appeared at our Gaels le Chéile event in January. Bass player Cian McCarthy sends us a message from lockdown in Dublin.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart son an taghaidh seachdainich aca de sgaoilidhean ùra agus sheann phuirt as fheàrr leotha, nam measg trac ùr-nodha bho na rocairean à Glaschu, The Primevals.

Tha 'Òran na Seachdaine' bhon chòmhlan Èireannach, IMLÉ, a nochd aig an tachartas againn, Gaels le Chèile, anns an Fhaoilleach. Tha an cluicheadair beus aca, Cian McCarthy, a' cur teachdaireachd thugainn bho ghlasadh-sluaigh ann am Baile Átha Cliath.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 21 May 2020
Ceòl is Craic - 21 Cèitean 2020
On this week’s show Jamie and Dr Robert play a diverse mix of brand-new releases and old favourites.
Song of the Week is by Mary Ann Kennedy and is her Gaelic version of Michael Marra’s ‘Mother Glasgow’. The track was recorded at our Ceòl Mòr Ostaig event in April 2018.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich measgachadh eadar-mheasgte de sgaoilidhean ùra agus sheann phìosan ciùil as fheàrr leotha.

Tha 'Òran na Seachdaine' le Màiri Anna NicUalraig agus 's e an t-òran an tionndadh Gàidhlig aice de 'Mother Glasgow' le Michael Marra. Bha an trac air a chlàradh aig an tachartas againn, Ceòl Mòr Ostaig, anns a' Ghiblean 2018.
now playing
a' cluich a-nis