Radio Archive

Radio Archive

Ceòl is Craic - 18 February 2021
Ceòl is Craic - 18 Gearran 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 11 February 2021
Ceòl is Craic - 11 Gearran 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Sian who are appearing in our Gaels Le Chéile online event next Saturday 20th at 8pm.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Sian a tha 'Òran na Seachdaine'. Bidh Sian a' nochdadh aig an tachartas air loidhne againn, Gaels le Chèile, Disathairne seo tighinn aig ochd uairean a dh'oidhche.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 5 February 2021
Ceòl is Craic - 5 Gearran 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by IMLÉ and was recorded at our Celtic Connections / Gaels Le Chéile event in January 2020.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 28 January 2021
Ceòl is Craic - 28 Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Willie Campbell and Ainslie Hamill and was recorded at our Oidhche Americana event in September 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Willie Campbell agus Ainslie Hamill a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Oidhche Americana, anns an t-Sultain 2018.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 21 January 2021
Ceòl is Craic - 21 Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Josie Duncan, Hamish Macleod & Signy Jakobsdottir and is a live recording from our Gaelictronica gig in March 2019.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Josie Duncan, Sheumais MacLeòid agus Signy Jakobsdottir a tha 'Òran na Seachdaine' agus 's e clàradh beò a th' ann bhon chuirm-chiùil againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2019.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 14 January 2021
Ceòl is Craic - 14 Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Mike & Solveig and is from a radio session they did for us way back in 2015.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Mike & Solveig a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig seisean rèidio ann an 2015.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 7 January 2021
Ceòl is Craic - 7 Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Alistair MacDonald, Joseph McCluskey and Neil Sutcliffe and was recorded live at the CCA in March 2020 at our Gaelictronica event.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Alistair MacDonald, Joseph McLuskey agus Neil Sutcliffe a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh beò aig an tachartas againn, Gaelictronica, aig a' CCA anns a' Mhàrt 2020.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 31 December 2020
Ceòl is Craic - 31 Dùbhlachd 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. For our Hogmanay show we look back on the musical hi-lights of 2020 including an excerpt from our pre-lockdown Gaelictronica event in March.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Air a' phrògram Oidhche Challainn againn, tha sinn a' coimhead air ais air bàrr-phuingean a' chiùil ann an 2020 a' toirt a-steach earrann bhon tachartas Gaelictronica againn anns a' Mhàrt ron ghlasadh-sluaigh.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 24 December 2020
Ceòl is Craic - 24 Dùbhlachd 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. This week’s show includes Christmas greetings from Iain Macrae and Murdo L.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Tha prògram na seachdain seo a' toirt a-steach beannachdan na Nollaig bho Iain MacRàth agus Murchadh L.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 17 December 2020
Ceòl is Craic - 17 Dùbhlachd 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis