Ceòl is Craic
6th August 2020
6th Lùnastal 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week comes from Mary Ann Kennedy’s performance at the CCA in April 2018 and features guest vocals by SIAN.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bhon chuirm-chiùil aig Màiri Anna NicUalraig aig a' CCA anns a' Ghiblean 2018 agus a' nochdadh ghuthan-aoigheachd bho SIAN.
Ceòl is Craic
30th July 2020
30th Iuchar 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. On this week’s show Dr Robert pays tribute to Peter Green. Song of the Week comes from Josie Duncan, Signy Jakobsdottir and Hamish Macleod.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Air prògram na seachdain seo, tha Dotair Raibeart a' toirt urram dha Peter Green. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho Josie Duncan, Signy Jakobsdottir agus Sheumais MacLeòid.


Ceòl is Craic
23rd July 2020
23rd Iuchar 2020
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play old favourites and new releases including the latest single from Ceòl is Craic regular, Willie Campbell.
'Song of the Week' comes from Welsh singer songwriter, Gareth Bonello  / The Gentle Good. Gareth came in to Cafe Fika in Partick in January 2017 to record a live session for the show.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich seann phìosan-ciùil as fheàrr leotha agus sgaoilidhean ùra, nam measg an clàr singilte as ùire bhon ghnìomhaiche chunbhalach aig Ceòl is Craic, Willie Campbell.
Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bhon t-seinneadair is sgrìobhaiche Chuimreach, Gareth Bonello/ The Gentle Good. Thàinig Gareth a-steach gu Café Fika ann am Partaig anns an Fhaoilleach 2017 airson seisean ciùil beò a chlàradh son a' phrògraim rèidio.
Ceòl is Craic
16th July 2020
16th Iuchar 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. On this week’s show we share another lockdown track with Babs and Song of the Week comes from The League of Highland Gentlemen recorded at our Gaelictronica event in February 2016.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Air prògram na seachdain seo, tha Babs a' cluich trac glasadh-sluaigh eile. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho The League of Highland Gentlemen agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Ghearran 2016.

Ceòl is Craic
9th July 2020
9th Iuchar 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
This week we pay tribute to soundtrack composer Ennio Morricone and play the new single from Ceòl is Craic regulars IMLÉ.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
An t-seachdain seo, tha sinn a' toirt urram dha Ennio Morricone agus a' cluich a' chlàir singilte ùr bhon chòmhlan, IMLÉ, a tha a' nochdadh gu cunbhalach air a' phrògram aig Ceòl is Craic
Ceòl is Craic
2nd July 2020
2nd Iuchar 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from Punk to Pibroch!
This week we get a lockdown message from frequent co-host Babs.
‘Song of the Week’ is by Alistair MacDonald, Joseph McCluskey and Neil Sutcliffe and was recorded at Gaelictronica in March 2020.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho Punc gu ceòl-mòr! An t-seachdain seo, gheibh sinn teachdaireachd glasadh-sluaigh bho cho-òst-chraoladair bitheanta, Babs NicGhriogair.

'S ann le Alistair MacDonald, Joseph McCluskey agus Neil Sutcliffe a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig a' chuirm-chiùil againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2020.
Ceòl is Craic
25th June 2020
25th Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
‘Song of the Week’ is by Na h-Òganaich and was recorded at their reunion gig at the CCA in February 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S ann le Na h-Òganaich a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig a' chuirm-chiùil ath-aonachaidh aca aig a' CCA anns a' Ghearran 2017.
Ceòl is Craic
18th June 2020
18th Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
This week, Robert pays tribute to Bonnie Pointer of The Pointer Sisters and Jamie gets a lockdown message from piper Hamish Hepburn.
'Song of the Week' comes from The Causeway Trio and was recorded at our Gaels Le Chéile event in January 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. An t-seachdain seo, tha Raibeart a' toirt urram dha Bonnie Pointer bho The Pointer Sisters agus tha Seumaidh a' faighinn teachdaireachd glasadh-sluaigh bhon phìobaire Hamish Hepburn.
Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho The Causeway Trio agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaels le Chèile, anns an Fhaoilleach 2017.
Ceòl is Craic
11th June 2020
11th Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
Former programme presenter Alana MacInnes sends us a message from lockdown and 'Song of the Week' comes from WHYTE, recorded live at Gaelictronica, March 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul!
Tha am preasantair a bh' air a' phrògram againn roimhe, Alana NicAonghais, a' cur teachdaireachd thugainn bho ghlasadh-sluaigh. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho, WHYTE, agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2018.
Ceòl is Craic
4th June 2020
4th Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
‘Song of the Week’ comes from Marit Fält & Rona Wilkie and was recorded at our Gaels le Chéile gig in January 2020.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul!
Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho Marit Fält agus Rona Wilkie agus bhathar a' clàradh aig a' chuirm-chiùil againn, Gaels le Chèile, anns an Fhaoilleach 2020.