Ceòl is Craic
25th June 2020
25th Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
‘Song of the Week’ is by Na h-Òganaich and was recorded at their reunion gig at the CCA in February 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S ann le Na h-Òganaich a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig a' chuirm-chiùil ath-aonachaidh aca aig a' CCA anns a' Ghearran 2017.
Ceòl is Craic
18th June 2020
18th Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
This week, Robert pays tribute to Bonnie Pointer of The Pointer Sisters and Jamie gets a lockdown message from piper Hamish Hepburn.
'Song of the Week' comes from The Causeway Trio and was recorded at our Gaels Le Chéile event in January 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. An t-seachdain seo, tha Raibeart a' toirt urram dha Bonnie Pointer bho The Pointer Sisters agus tha Seumaidh a' faighinn teachdaireachd glasadh-sluaigh bhon phìobaire Hamish Hepburn.
Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho The Causeway Trio agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaels le Chèile, anns an Fhaoilleach 2017.
Ceòl is Craic
11th June 2020
11th Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
Former programme presenter Alana MacInnes sends us a message from lockdown and 'Song of the Week' comes from WHYTE, recorded live at Gaelictronica, March 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul!
Tha am preasantair a bh' air a' phrògram againn roimhe, Alana NicAonghais, a' cur teachdaireachd thugainn bho ghlasadh-sluaigh. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho, WHYTE, agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2018.
Ceòl is Craic
4th June 2020
4th Ògmhios 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
‘Song of the Week’ comes from Marit Fält & Rona Wilkie and was recorded at our Gaels le Chéile gig in January 2020.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul!
Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho Marit Fält agus Rona Wilkie agus bhathar a' clàradh aig a' chuirm-chiùil againn, Gaels le Chèile, anns an Fhaoilleach 2020.
Ceòl is Craic
28th May 2020
28th Cèitean 2020
Join Jamie and Dr Robert for their weekly choice of new releases and old favourites including a brand new track from Glasgow rockers The Primevals.
Song of the Week is from Irish band IMLÉ who appeared at our Gaels le Chéile event in January. Bass player Cian McCarthy sends us a message from lockdown in Dublin.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart son an taghaidh seachdainich aca de sgaoilidhean ùra agus sheann phuirt as fheàrr leotha, nam measg trac ùr-nodha bho na rocairean à Glaschu, The Primevals.

Tha 'Òran na Seachdaine' bhon chòmhlan Èireannach, IMLÉ, a nochd aig an tachartas againn, Gaels le Chèile, anns an Fhaoilleach. Tha an cluicheadair beus aca, Cian McCarthy, a' cur teachdaireachd thugainn bho ghlasadh-sluaigh ann am Baile Átha Cliath.
Ceòl is Craic
21st May 2020
21st Cèitean 2020
On this week’s show Jamie and Dr Robert play a diverse mix of brand-new releases and old favourites.
Song of the Week is by Mary Ann Kennedy and is her Gaelic version of Michael Marra’s ‘Mother Glasgow’. The track was recorded at our Ceòl Mòr Ostaig event in April 2018.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich measgachadh eadar-mheasgte de sgaoilidhean ùra agus sheann phìosan ciùil as fheàrr leotha.

Tha 'Òran na Seachdaine' le Màiri Anna NicUalraig agus 's e an t-òran an tionndadh Gàidhlig aice de 'Mother Glasgow' le Michael Marra. Bha an trac air a chlàradh aig an tachartas againn, Ceòl Mòr Ostaig, anns a' Ghiblean 2018.
Ceòl is Craic
14th May 2020
14th Cèitean 2020
On this week’s show Jamie and Dr Robert pay tribute to electronic pioneer Florian Schneider of Kraftwerk and to ‘the architect of Rock’n’Roll’ Richard Wayne Penniman, better known as Little Richard.
Song of the Week comes from our 2018 ‘Oidhche Americana’ event and features Willie Campbell and Ainsley Hamill.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' toirt urram dhan tùsaire eileagtronaigeach, Florian Schneider bhon a' chòmhlan Kraftwerk agus dhan 'Ailtire de Roc is Rol', Richard Wayne Penniman neo Little Richard mar as fheàrr a dh'aithnichear e.
Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bhon tachartas againn ann an 2018, 'Oidhche Americana', a' taisbeanadh Willie Campbell agus Ainsley Hamill.
Ceòl is Craic
7th May 2020
7th Cèitean 2020
On this week’s show Jamie and Dr Robert play their usual diverse mix of tunes including tributes to Afrobeat originator Tony Allen and Stranglers keyboard player Dave Greenfield.
Song of the Week comes from Josie Duncan, Hamish Macleod and Signy Jakobsdottir.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich a' mheasgachaidh roghainnich àbhaistich aca de phuirt nam measg urraman do Tony Allen, a stèidhich Afrobeat agus do Dave Greenfield, cluicheadair nam meur-chlàran bhon chòmhlan, The Stranglers. Tha Òran na Seachdaine a' tighinn bho Josie Duncan, Hamish McLeod agus Signy Jakobsdottir.
Ceòl is Craic
30th April 2020
30th Giblean 2020
Jamie and Dr. Robert present another collection of new releases and old favourites.
‘Song of the Week’ comes from our Gaelictronica event in March and features Barbara Morgenstern with Glasgow community choir Voicebeat and Gaelic singer Joseph McCluskey.
Tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich cruinneachadh eile de sgaoilidhean ùra agus seann phìosan ciùil às fheàrr leotha.

Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bhon tachartas againn anns a' Mhàrt , Gaelictronica, agus a' taisbeanadh Barbara Morgenstern còmhla ris a' chòisir choimhearsnachd à Glaschu, Voicebeat, agus an t-seinneadair Ghàidhlig, Joseph McCluskey.
Ceòl is Craic
23rd April 2020
23rd Giblean 2020
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play another great mix of new releases and old favourites.
"Song of the Week" comes from Sian and was recorded live at our Ceòl Mòr Ostaig gig in April 2018.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich measgachadh sgoinneil eile de sgaoilidhean ùra agus sheann phìosan-ciùil as fheàrr leotha.
Tha "Òran na Seachdaine" a' tighinn bho Sian agus bha e clàraichte beò aig a' chuirm-chiùil againn, Ceòl Mòr Ostaig, anns a' Ghiblean 2018.