Ceòl is Craic
12th December 2019
12th Dùbhlachd 2019
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play their usual eclectic mix of tracks and look forward to forthcoming gigs and festivals.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich a' mheasgachaidh roghainnich àbhaistich aca de phuirt agus a' coimhead air adhart ri cuirmean-ciùil agus fèisean san àm ri teachd.
Ceòl is Craic
3rd December 2019
3rd Dùbhlachd 2019
Ceòl is Craic
26th November 2019
26th Samhain 2019
Ceòl is Craic
18th November 2019
18th Samhain 2019
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play their usual eclectic mix of tracks and look forward to forthcoming gigs and festivals.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich a' mheasgachaidh roghainnich àbhaistich aca de phuirt agus a' coimhead air adhart ri cuirmean-ciùil agus fèisean san àm ri teachd.
Ceòl is Craic
11th November 2019
11th Samhain 2019
Ceòl is Craic
4th November 2019
4th Samhain 2019
On this week's programme, Dr Robert chats to Iain MacLeod, the famous television producer, about his early life in Barvas. They also speak about Iain's favourite music and his work in television and film.
Air prògram na seachdain seo, tha an Dotair Raibeart agus Iain MacLeòid, an riochdaire-telebhisein ainmeil, a' còmhradh mu a bheatha thràth ann am Barabhas. Tha iad cuideachd a' bruidhinn mun cheòl as fheàrr le Iain agus mun obair aige ann an telebhisean agus fiolm.
Ceòl is Craic
29th October 2019
29th Dàmhair 2019
Ceòl is Craic
21st October 2019
21st Dàmhair 2019
Ceòl is Craic
14th October 2019
14th Dàmhair 2019
Ceòl is Craic
8th October 2019
8th Dàmhair 2019