Radio Archive

Radio Archive

Ceòl is Craic - 15 October 2020
Ceòl is Craic - 15 Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
'Song of the Week' is by WHYTE and was recorded at our Gaelictronica event in June 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le WHYTE a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns an Ògmhios 2017.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 8 October 2020
Ceòl is Craic - 8 Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 1 October 2020
Ceòl is Craic - 1 Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by The Kim Carnie Trio and was recorded at the CCA in January 2018
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann leis The Kim Carnie trio a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig a' CCA anns an Fhaoilleach 2018.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 24 September 2020
Ceòl is Craic - 24 Sultain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week comes from Josie Duncan, Signy Jakobsdottir and Hamish Macleod.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho Josie Duncan, Signy Jakobsdottir agus Sheumais MacLeòid.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 17 September 2020
Ceòl is Craic - 17 Sultain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
Song of the Week is by Sian and was recorded live at our Ceòl Mòr Ostaig event in April 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S ann le Sian a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh beò aig an tachartas againn, Ceòl Mòr Ostaig, anns a' Ghiblean 2018.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 10 September 2020
Ceòl is Craic - 10 Sultain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
Song of the Week is by Alistair MacDonald and Mairi McGillivray and was recorded live at our Gaelictronica event in March 2019.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S ann le Alistair MacDonald agus Màiri McGillivary a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh beò aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2019.

now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 3 September 2020
Ceòl is Craic - 3 Sultain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
On ‘Song of the Week’ we play another track from Na h-Òganaich’s sold out reunion gig at the CCA in February 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Air 'Òran na Seachdaine', tha sinn a' cluich trac eile bhon chuirm-chiùil ath-aonachaidh aig Na h-Òganaich a bha air a reic a-mach aig a' CCA anns a' Ghearran 2017.


now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 27 August 2020
Ceòl is Craic - 27 Lùnastal 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. ‘Song of the Week’ is by Barbara Morgenstern and was recorded live at our Gaelictronica event in March.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Barbara Morgenstern a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh beò aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 20 August 2020
Ceòl is Craic - 20 Lùnastal 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week comes from Justin Currie who dropped in to Cafe Fika for a live session in May 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho Justin Currie a lùb a-steach air Café Fika son seisean beò anns a' Chèitean 2017.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 13 August 2020
Ceòl is Craic - 13 Lùnastal 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week comes from Zoe Katsilerou and Whyte who appeared at our Gaelictronica event in March 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho Zoe Katsilerou agus WHYTE a nochd aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2018.

now playing
a' cluich a-nis