Ceòl is Craic
24th June 2021
24th Ògmhios 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Ainsley Hamill.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
17th June 2021
17th Ògmhios 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is the new single from Ceòl is Craic regulars IMLÉ.


Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
10th June 2021
10th Ògmhios 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
'Song of the Week' is by Pedro Cameron and is taken from our 'Sradagan na Sráide' event.
Catch the full performance now over on our Video page.


Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
3rd June 2021
3rd Ògmhios 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is by Ando Glaso Collective and is taken from our first online / lockdown event which went out in November 2020 featuring an amazing array of Roma and Scottish musicians. The full performance is still available on our website.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
27th May 2021
27th Cèitean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is the latest release from Gaelic rapper Hammy Sgith who joins us for a chat with guest presenter Babs Nicgriogair.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
20th May 2021
20th Cèitean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is the latest single from Marcas Mac an Tuairneir who appeared in our Gaelictronica event last November.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S e 'Òran na Seachdaine' an clàr singilte as ùire bho Mharcas Mac an Tuairneir a nochd anns an tachartas againn, Gaelictronica, anns an t-Samhain sa chaidh.
Ceòl is Craic
13th May 2021
13th Cèitean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Whyte and was recorded specially for our Gaelictronica event earlier this year.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
6th May 2021
6th Cèitean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. This week Dr Robert features tracks from ‘Stitching Small Tears -A Vancouver Electronic Music Compilation’.
Song of the Week is by Lumison, the latest project from Inyal’s Hamish Macleod.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Air prògram na seachdain seo, tha an Dotair Raibeart a' taisbeanadh thracaichean bho 'Stitching Small Tears - A Vancouver Electronic Music Compilation'.
'S ann le Lumison a tha 'Òran na Seachdaine', am pròiseact as ùire aig Hamish MacLeòid bhon chòmhlan Inyal.
Ceòl is Craic
29th April 2021
29th Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
This week, Jamie chats with singer / songwriter Anna Leyden who has recorded two new songs specially for the radio show.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
An t-seachdain seo, tha Seumaidh a' còmhradh ri seinneadair is sgrìobhaiche Anna Leyden a tha air dà òran ùr a chlàradh gu sònraichte son a' phrògraim rèidio.
Ceòl is Craic
22nd April 2021
22nd Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
'Song of the Week' is by Diane Cannon and was recorded for our Gaels Le Chéile online event.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Diane Cannon a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a clàradh son an tachartais air-loidhne againn, Gaels le Chèile.