Ceòl is Craic
4th March 2022
4th Màrt 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
24th February 2022
24th Gearran 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. On this week’s show Dr Robert chats to Zach and Moilidh from DLÙ.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Air prògram na seachdain seo, tha an Dotair Raibeart a' còmhradh ri Zach agus Moilidh bhon a' chòmhlan-ciùil, DLÙ.

Ceòl is Craic
18th February 2022
18th Gearran 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
10th February 2022
10th Gearran 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
20th January 2022
20th Faoilleach 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
13th January 2022
13th Faoilleach 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
6th January 2022
6th Faoilleach 2022
Happy New Year to all our listeners from Jamie and Dr Robert.
Bliadhna Mhath Ùr dha a h-uile duine anns an luchd-èisteachd againn bho Sheumaidh agus bhon Dotair Raibeart.
Ceòl is Craic
30th December 2021
30th Dùbhlachd 2021
Happy New Year to all our listeners from Jamie and Dr Robert.
Bliadhna Mhath Ùr dha a h-uile duine anns an luchd-èisteachd againn bho Sheumaidh agus bhon Dotair Raibeart.
Ceòl is Craic
24th December 2021
24th Dùbhlachd 2021
Join Babs and Dr Robert as they play their festive favourites and take a look back at top tracks of 2021.
Thigibh an cuideachd Babs agus an Dr Raibeart ’s iad a’ cluich nan òran Nollaig as fheàrr leibh agus a’ coimhead air ais air na tracan a b’ ainmeile ann an 2021.
Ceòl is Craic
16th December 2021
16th Dùbhlachd 2021
Join Babs and Dr Robert as they play their festive favourites and take a look back at top tracks of 2021.
Thigibh an cuideachd Babs agus an Dr Raibeart ’s iad a’ cluich nan òran Nollaig as fheàrr leibh agus a’ coimhead air ais air na tracan a b’ ainmeile ann an 2021.