Ceòl is Craic
4th March 2021
4th Màrt 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week: Alistair MacDonald & Mairi McGillivray - ‘A Phiuthrag 's a Phiuthar’
Gaelictronica 09.03.2019
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Òran na Seachdaine: Alistair MacDonald & Mairi McGillivray - ‘A Phiuthrag 's a Phiuthar’
Gaelictronica 09.03.2019
Ceòl is Craic
25th February 2021
25th Gearran 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. 'Song of the Week' is by Diane Cannon and was recorded for our Gaels Le Chéile online event. The entire concert is still available on Facebook, YouTube and on our Website.

Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Diane Cannon a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a clàradh son an tachartais air-loidhne againn, Gaels le Chèile. Tha a' chuirm-chiùil gu lèir fhathast ri faighinn air Facebook, YouTube agus an làraich-lìn againn.
Ceòl is Craic
18th February 2021
18th Gearran 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
11th February 2021
11th Gearran 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Sian who are appearing in our Gaels Le Chéile online event next Saturday 20th at 8pm.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Sian a tha 'Òran na Seachdaine'. Bidh Sian a' nochdadh aig an tachartas air loidhne againn, Gaels le Chèile, Disathairne seo tighinn aig ochd uairean a dh'oidhche.
Ceòl is Craic
5th February 2021
5th Gearran 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by IMLÉ and was recorded at our Celtic Connections / Gaels Le Chéile event in January 2020.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
28th January 2021
28th Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Willie Campbell and Ainslie Hamill and was recorded at our Oidhche Americana event in September 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Willie Campbell agus Ainslie Hamill a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Oidhche Americana, anns an t-Sultain 2018.
Ceòl is Craic
21st January 2021
21st Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Josie Duncan, Hamish Macleod & Signy Jakobsdottir and is a live recording from our Gaelictronica gig in March 2019.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Josie Duncan, Sheumais MacLeòid agus Signy Jakobsdottir a tha 'Òran na Seachdaine' agus 's e clàradh beò a th' ann bhon chuirm-chiùil againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2019.
Ceòl is Craic
14th January 2021
14th Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Mike & Solveig and is from a radio session they did for us way back in 2015.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Mike & Solveig a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig seisean rèidio ann an 2015.
Ceòl is Craic
7th January 2021
7th Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Alistair MacDonald, Joseph McCluskey and Neil Sutcliffe and was recorded live at the CCA in March 2020 at our Gaelictronica event.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Alistair MacDonald, Joseph McLuskey agus Neil Sutcliffe a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh beò aig an tachartas againn, Gaelictronica, aig a' CCA anns a' Mhàrt 2020.
Ceòl is Craic
31st December 2020
31st Dùbhlachd 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. For our Hogmanay show we look back on the musical hi-lights of 2020 including an excerpt from our pre-lockdown Gaelictronica event in March.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Air a' phrògram Oidhche Challainn againn, tha sinn a' coimhead air ais air bàrr-phuingean a' chiùil ann an 2020 a' toirt a-steach earrann bhon tachartas Gaelictronica againn anns a' Mhàrt ron ghlasadh-sluaigh.