Radio Archive

Radio Archive

Ceòl is Craic - 29 February 2020
Ceòl is Craic - 29 Gearran 2020
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play their usual diverse mix of tunes. They also look forward to forthcoming gigs including our own ‘Gaelictronica’ event at the CCA.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich a' mheasgachaidh eadar-mheasgte àbhaistich aca de phuirt. Tha iad cuideachd a' toirt sùil air adhart gu na cuirmean-ciùil ri teachd nam measg an tachartas againn, 'Gaelictronica', aig a' CCA.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 20 February 2020
Ceòl is Craic - 20 Gearran 2020
Join Jamie and Dr Robert on this week's programme where they discuss new releases, classic tracks and forthcoming gigs in and around Glasgow.
They also play an exceptional track by Dublin band IMLÉ from our recent Celtic Connections gig at the CCA.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air prògram na seachdain seo far a' bheil iad a' còmhradh mu sgaoilidhean ùra, thracaichean chlasaigeach agus chuirmean-ciùil ri teachd a bhios a tachairt ann an agus mu thimcheall Ghlaschu.
Tha iad cuideachd a' cluich trac air leth bhon chòmhlan IMLÉ à Baile Àtha Cliath bhon chuirm-chiùil againn a thachair o chionn ghoirid aig a' CCA.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 17 February 2020
Ceòl is Craic - 17 Gearran 2020
Jamie and Dr Robert present another collection of new releases, old favourites and tracks from artists who will be playing in Glasgow over the next few weeks.
Tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich cruinneachadh eile de sgaoilidhean ùra, ceòl nas sine as fheàrr leotha agus tracaichean bho luchd-ciùil a bhios a' nochdadh ann an Glaschu anns na beagan sheachdainean ri teachd.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 9 February 2020
Ceòl is Craic - 9 Gearran 2020
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play their usual eclectic mix of tunes plus a live track by Marit Fält & Rona Wilkie from our recent gig at Celtic Connections, Gaels le Chèile.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich a' mheasgachaidh roghainnich àbhaistich aca de phuirt agus cuideachd trac beò le Marit Fält agus Rona Wilkie bhon chuirm-chiùil againn a thachair o chionn ghoirid aig Celtic Connections, Gaels le Chèile.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 30 January 2020
Ceòl is Craic - 30 Faoilleach 2020
Jamie and Dr Robert present another collection of new releases, old favourites and tracks from artists who will be playing in Glasgow over the next few weeks.
Tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich cruinneachadh eile de sgaoilidhean ùra, ceòl nas sine as fheàrr leotha agus tracaichean bho luchd-ciùil a bhios a' nochdadh ann an Glaschu anns na beagan sheachdainean ri teachd.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 14 January 2020
Ceòl is Craic - 14 Faoilleach 2020
On this week’s show Jamie and Dr Robert continue their look back at their favourite gigs and tracks of 2019.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' leantainn orra le bhith a' toirt sùil air ais air na cuirmean-ciùil agus na tracaichean as fheàrr leotha ann an 2019.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 2 January 2020
Ceòl is Craic - 2 Faoilleach 2020
Happy New Year from all the team at Ceòl is Craic Radio Show.
This week, Jamie and Dr Robert look back at the musical hi-lights of 2019.

Bliadhna Mhath Ùr bho a h-uile duine anns an sgioba air a' phrògram rèidio aig Ceòl is Craic.

An t-seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' coimhead air ais air na barr-phuingean ciùil ann an 2019.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 26 December 2019
Ceòl is Craic - 26 Dùbhlachd 2019
Merry Christmas from all the team on the Ceòl is Craic radio show!
On this week's show, Jamie and Dr Robert play an eclectic mix of festive tracks.
Nollaig Chridheil dhuibh bho a h-uile duine anns an sgioba air a' phrògram rèidio, Ceòl is Craic.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich measgachadh roghainneach de thracaichean na Nollaig.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 20 December 2019
Ceòl is Craic - 20 Dùbhlachd 2019
On this weeks show Jamie and Dr Robert share an eclectic mix of festive tracks.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich measgachadh roghainneach de thracaichean na Nollaig.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 12 December 2019
Ceòl is Craic - 12 Dùbhlachd 2019
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play their usual eclectic mix of tracks and look forward to forthcoming gigs and festivals.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich a' mheasgachaidh roghainnich àbhaistich aca de phuirt agus a' coimhead air adhart ri cuirmean-ciùil agus fèisean san àm ri teachd.
now playing
a' cluich a-nis