Ceòl is Craic
5th February 2021
5th Gearran 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by IMLÉ and was recorded at our Celtic Connections / Gaels Le Chéile event in January 2020.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
28th January 2021
28th Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Willie Campbell and Ainslie Hamill and was recorded at our Oidhche Americana event in September 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Willie Campbell agus Ainslie Hamill a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Oidhche Americana, anns an t-Sultain 2018.
Ceòl is Craic
21st January 2021
21st Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Josie Duncan, Hamish Macleod & Signy Jakobsdottir and is a live recording from our Gaelictronica gig in March 2019.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Josie Duncan, Sheumais MacLeòid agus Signy Jakobsdottir a tha 'Òran na Seachdaine' agus 's e clàradh beò a th' ann bhon chuirm-chiùil againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2019.
Ceòl is Craic
14th January 2021
14th Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Mike & Solveig and is from a radio session they did for us way back in 2015.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Mike & Solveig a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig seisean rèidio ann an 2015.
Ceòl is Craic
7th January 2021
7th Faoilleach 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Alistair MacDonald, Joseph McCluskey and Neil Sutcliffe and was recorded live at the CCA in March 2020 at our Gaelictronica event.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Alistair MacDonald, Joseph McLuskey agus Neil Sutcliffe a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh beò aig an tachartas againn, Gaelictronica, aig a' CCA anns a' Mhàrt 2020.
Ceòl is Craic
31st December 2020
31st Dùbhlachd 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. For our Hogmanay show we look back on the musical hi-lights of 2020 including an excerpt from our pre-lockdown Gaelictronica event in March.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Air a' phrògram Oidhche Challainn againn, tha sinn a' coimhead air ais air bàrr-phuingean a' chiùil ann an 2020 a' toirt a-steach earrann bhon tachartas Gaelictronica againn anns a' Mhàrt ron ghlasadh-sluaigh.
Ceòl is Craic
24th December 2020
24th Dùbhlachd 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. This week’s show includes Christmas greetings from Iain Macrae and Murdo L.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Tha prògram na seachdain seo a' toirt a-steach beannachdan na Nollaig bho Iain MacRàth agus Murchadh L.
Ceòl is Craic
17th December 2020
17th Dùbhlachd 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
10th December 2020
10th Dùbhlachd 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is by Glasgow Improvisers Orchestra and Marcas Mac An Tuarnier and was composed for our Ocaidich / Improvise gig which went out online last Saturday.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. ‘S ann leis an Glasgow Improvisers’ Orchestra agus Marcas Mac an Tuairneir a tha ‘Òran na Seachdaine’ agus bhathar a’ sgrìobhadh son na cuirm-chiùil againn, Ocaidich / Improvise, a chaidh a craoladh air-loidhne Disathairne sa chaidh.
Ceòl is Craic
3rd December 2020
3rd Dùbhlachd 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
‘Song of the Week’ is by Iain Mackay. As a tribute to Iain, who sadly passed away recently, we present a recording of him singing ‘A Mhairi Nighean Alasdair’ at a Ceòl is Craic gig in 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
‘S ann le Iain MacAoidh a tha ‘Òran na Seachdaine’. Mar chomharra do Iain, a chaochail gu duilich bho chionn ghoirid, seo e a’ gabhail ‘A Mhàiri Nighean Alasdair’ aig cuirm-chluiche Ceòl is Craic ann an 2018.