Ceòl is Craic
3rd December 2020
3rd Dùbhlachd 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
‘Song of the Week’ is by Iain Mackay. As a tribute to Iain, who sadly passed away recently, we present a recording of him singing ‘A Mhairi Nighean Alasdair’ at a Ceòl is Craic gig in 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
‘S ann le Iain MacAoidh a tha ‘Òran na Seachdaine’. Mar chomharra do Iain, a chaochail gu duilich bho chionn ghoirid, seo e a’ gabhail ‘A Mhàiri Nighean Alasdair’ aig cuirm-chluiche Ceòl is Craic ann an 2018.
Ceòl is Craic
26th November 2020
26th Samhain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Ainsley Hamill who will be appearing in our next online event ‘Ocaidich Improvise!’ on Saturday 5th December.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
19th November 2020
19th Samhain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is by Ando Glaso Collective and was recorded for our first online event which took place on 14th November.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
12th November 2020
12th Samhain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Mischa Macpherson who is joining the Ando Glaso Collective for our first online gig this Saturday at 8pm. 
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
5th November 2020
5th Samhain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is the new release from Marcas Mac an Tuairneir who will be appearing at our Ocaidich / Improvise event in December.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S e Òran na Seachdaine an sgaoileadh ùr bho Mharcas Mac an Tuairneir a bhios a' nochdadh aig an tachartas againn, Ocaidich/Improvise, anns an Dùbhlachd.
Ceòl is Craic
29th October 2020
29th Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by C Duncan and comes from a radio session from the early days of our show in 2014.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le C Duncan a tha 'Òran na Seachdaine' bho sheisean rèidio sna ciad làithean den phrògram againn ann an 2014.
Ceòl is Craic
22nd October 2020
22nd Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Mary Ann Kennedy and was recorded at the CCA in April 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Màiri Anna NicUalaig a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig a' CCA anns a' Ghiblean 2018.


Ceòl is Craic
15th October 2020
15th Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
'Song of the Week' is by WHYTE and was recorded at our Gaelictronica event in June 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le WHYTE a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns an Ògmhios 2017.
Ceòl is Craic
8th October 2020
8th Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
1st October 2020
1st Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by The Kim Carnie Trio and was recorded at the CCA in January 2018
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann leis The Kim Carnie trio a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig a' CCA anns an Fhaoilleach 2018.