Ceòl is Craic
15th October 2020
15th Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
'Song of the Week' is by WHYTE and was recorded at our Gaelictronica event in June 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le WHYTE a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns an Ògmhios 2017.
Ceòl is Craic
8th October 2020
8th Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
1st October 2020
1st Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by The Kim Carnie Trio and was recorded at the CCA in January 2018
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann leis The Kim Carnie trio a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig a' CCA anns an Fhaoilleach 2018.
Ceòl is Craic
24th September 2020
24th Sultain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week comes from Josie Duncan, Signy Jakobsdottir and Hamish Macleod.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho Josie Duncan, Signy Jakobsdottir agus Sheumais MacLeòid.
Ceòl is Craic
17th September 2020
17th Sultain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
Song of the Week is by Sian and was recorded live at our Ceòl Mòr Ostaig event in April 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S ann le Sian a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh beò aig an tachartas againn, Ceòl Mòr Ostaig, anns a' Ghiblean 2018.
Ceòl is Craic
10th September 2020
10th Sultain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
Song of the Week is by Alistair MacDonald and Mairi McGillivray and was recorded live at our Gaelictronica event in March 2019.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S ann le Alistair MacDonald agus Màiri McGillivary a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh beò aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2019.

Ceòl is Craic
3rd September 2020
3rd Sultain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
On ‘Song of the Week’ we play another track from Na h-Òganaich’s sold out reunion gig at the CCA in February 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Air 'Òran na Seachdaine', tha sinn a' cluich trac eile bhon chuirm-chiùil ath-aonachaidh aig Na h-Òganaich a bha air a reic a-mach aig a' CCA anns a' Ghearran 2017.


Ceòl is Craic
27th August 2020
27th Lùnastal 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. ‘Song of the Week’ is by Barbara Morgenstern and was recorded live at our Gaelictronica event in March.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Barbara Morgenstern a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh beò aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt.
Ceòl is Craic
20th August 2020
20th Lùnastal 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week comes from Justin Currie who dropped in to Cafe Fika for a live session in May 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho Justin Currie a lùb a-steach air Café Fika son seisean beò anns a' Chèitean 2017.
Ceòl is Craic
13th August 2020
13th Lùnastal 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week comes from Zoe Katsilerou and Whyte who appeared at our Gaelictronica event in March 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho Zoe Katsilerou agus WHYTE a nochd aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2018.