Ceòl is Craic
12th November 2020
12th Samhain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Mischa Macpherson who is joining the Ando Glaso Collective for our first online gig this Saturday at 8pm. 
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
5th November 2020
5th Samhain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is the new release from Marcas Mac an Tuairneir who will be appearing at our Ocaidich / Improvise event in December.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S e Òran na Seachdaine an sgaoileadh ùr bho Mharcas Mac an Tuairneir a bhios a' nochdadh aig an tachartas againn, Ocaidich/Improvise, anns an Dùbhlachd.
Ceòl is Craic
29th October 2020
29th Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by C Duncan and comes from a radio session from the early days of our show in 2014.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le C Duncan a tha 'Òran na Seachdaine' bho sheisean rèidio sna ciad làithean den phrògram againn ann an 2014.
Ceòl is Craic
22nd October 2020
22nd Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Mary Ann Kennedy and was recorded at the CCA in April 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Màiri Anna NicUalaig a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig a' CCA anns a' Ghiblean 2018.


Ceòl is Craic
15th October 2020
15th Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
'Song of the Week' is by WHYTE and was recorded at our Gaelictronica event in June 2017.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le WHYTE a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns an Ògmhios 2017.
Ceòl is Craic
8th October 2020
8th Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
1st October 2020
1st Dàmhair 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by The Kim Carnie Trio and was recorded at the CCA in January 2018
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann leis The Kim Carnie trio a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh aig a' CCA anns an Fhaoilleach 2018.
Ceòl is Craic
24th September 2020
24th Sultain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week comes from Josie Duncan, Signy Jakobsdottir and Hamish Macleod.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a bhios a' cluich a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bho Josie Duncan, Signy Jakobsdottir agus Sheumais MacLeòid.
Ceòl is Craic
17th September 2020
17th Sultain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
Song of the Week is by Sian and was recorded live at our Ceòl Mòr Ostaig event in April 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S ann le Sian a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh beò aig an tachartas againn, Ceòl Mòr Ostaig, anns a' Ghiblean 2018.
Ceòl is Craic
10th September 2020
10th Sultain 2020
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul!
Song of the Week is by Alistair MacDonald and Mairi McGillivray and was recorded live at our Gaelictronica event in March 2019.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S ann le Alistair MacDonald agus Màiri McGillivary a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh beò aig an tachartas againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt 2019.