Ceòl is Craic
12th March 2020
12th Màrt 2020
On this week’s show, Jamie and Dr Robert welcome Izzy Flower from Edinburgh based band, Nic Tate and the Sharks.

Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cur fàilte air Izzy Flower bho Nic Tate agus The Sharks, còmhlan a tha stèidhte ann an Dùn Èideann.
Ceòl is Craic
7th March 2020
7th Màrt 2020
Jamie and Dr Robert present another collection of new releases, old favourites and tracks from artists who will be playing in Glasgow over the next few weeks.
Tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich cruinneachadh eile de sgaoilidhean ùra, ceòl nas sine as fheàrr leotha agus tracaichean bho luchd-ciùil a bhios a' nochdadh ann an Glaschu anns na beagan sheachdainean ri teachd.
Ceòl is Craic
29th February 2020
29th Gearran 2020
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play their usual diverse mix of tunes. They also look forward to forthcoming gigs including our own ‘Gaelictronica’ event at the CCA.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich a' mheasgachaidh eadar-mheasgte àbhaistich aca de phuirt. Tha iad cuideachd a' toirt sùil air adhart gu na cuirmean-ciùil ri teachd nam measg an tachartas againn, 'Gaelictronica', aig a' CCA.
Ceòl is Craic
20th February 2020
20th Gearran 2020
Join Jamie and Dr Robert on this week's programme where they discuss new releases, classic tracks and forthcoming gigs in and around Glasgow.
They also play an exceptional track by Dublin band IMLÉ from our recent Celtic Connections gig at the CCA.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air prògram na seachdain seo far a' bheil iad a' còmhradh mu sgaoilidhean ùra, thracaichean chlasaigeach agus chuirmean-ciùil ri teachd a bhios a tachairt ann an agus mu thimcheall Ghlaschu.
Tha iad cuideachd a' cluich trac air leth bhon chòmhlan IMLÉ à Baile Àtha Cliath bhon chuirm-chiùil againn a thachair o chionn ghoirid aig a' CCA.
Ceòl is Craic
17th February 2020
17th Gearran 2020
Jamie and Dr Robert present another collection of new releases, old favourites and tracks from artists who will be playing in Glasgow over the next few weeks.
Tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich cruinneachadh eile de sgaoilidhean ùra, ceòl nas sine as fheàrr leotha agus tracaichean bho luchd-ciùil a bhios a' nochdadh ann an Glaschu anns na beagan sheachdainean ri teachd.
Ceòl is Craic
9th February 2020
9th Gearran 2020
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play their usual eclectic mix of tunes plus a live track by Marit Fält & Rona Wilkie from our recent gig at Celtic Connections, Gaels le Chèile.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich a' mheasgachaidh roghainnich àbhaistich aca de phuirt agus cuideachd trac beò le Marit Fält agus Rona Wilkie bhon chuirm-chiùil againn a thachair o chionn ghoirid aig Celtic Connections, Gaels le Chèile.
Ceòl is Craic
30th January 2020
30th Faoilleach 2020
Jamie and Dr Robert present another collection of new releases, old favourites and tracks from artists who will be playing in Glasgow over the next few weeks.
Tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich cruinneachadh eile de sgaoilidhean ùra, ceòl nas sine as fheàrr leotha agus tracaichean bho luchd-ciùil a bhios a' nochdadh ann an Glaschu anns na beagan sheachdainean ri teachd.
Ceòl is Craic
14th January 2020
14th Faoilleach 2020
On this week’s show Jamie and Dr Robert continue their look back at their favourite gigs and tracks of 2019.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' leantainn orra le bhith a' toirt sùil air ais air na cuirmean-ciùil agus na tracaichean as fheàrr leotha ann an 2019.
Ceòl is Craic
2nd January 2020
2nd Faoilleach 2020
Happy New Year from all the team at Ceòl is Craic Radio Show.
This week, Jamie and Dr Robert look back at the musical hi-lights of 2019.

Bliadhna Mhath Ùr bho a h-uile duine anns an sgioba air a' phrògram rèidio aig Ceòl is Craic.

An t-seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' coimhead air ais air na barr-phuingean ciùil ann an 2019.
Ceòl is Craic
26th December 2019
26th Dùbhlachd 2019
Merry Christmas from all the team on the Ceòl is Craic radio show!
On this week's show, Jamie and Dr Robert play an eclectic mix of festive tracks.
Nollaig Chridheil dhuibh bho a h-uile duine anns an sgioba air a' phrògram rèidio, Ceòl is Craic.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich measgachadh roghainneach de thracaichean na Nollaig.