Ceòl is Craic
28th May 2020
28th Cèitean 2020
Join Jamie and Dr Robert for their weekly choice of new releases and old favourites including a brand new track from Glasgow rockers The Primevals.
Song of the Week is from Irish band IMLÉ who appeared at our Gaels le Chéile event in January. Bass player Cian McCarthy sends us a message from lockdown in Dublin.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart son an taghaidh seachdainich aca de sgaoilidhean ùra agus sheann phuirt as fheàrr leotha, nam measg trac ùr-nodha bho na rocairean à Glaschu, The Primevals.

Tha 'Òran na Seachdaine' bhon chòmhlan Èireannach, IMLÉ, a nochd aig an tachartas againn, Gaels le Chèile, anns an Fhaoilleach. Tha an cluicheadair beus aca, Cian McCarthy, a' cur teachdaireachd thugainn bho ghlasadh-sluaigh ann am Baile Átha Cliath.
Ceòl is Craic
21st May 2020
21st Cèitean 2020
On this week’s show Jamie and Dr Robert play a diverse mix of brand-new releases and old favourites.
Song of the Week is by Mary Ann Kennedy and is her Gaelic version of Michael Marra’s ‘Mother Glasgow’. The track was recorded at our Ceòl Mòr Ostaig event in April 2018.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich measgachadh eadar-mheasgte de sgaoilidhean ùra agus sheann phìosan ciùil as fheàrr leotha.

Tha 'Òran na Seachdaine' le Màiri Anna NicUalraig agus 's e an t-òran an tionndadh Gàidhlig aice de 'Mother Glasgow' le Michael Marra. Bha an trac air a chlàradh aig an tachartas againn, Ceòl Mòr Ostaig, anns a' Ghiblean 2018.
Ceòl is Craic
14th May 2020
14th Cèitean 2020
On this week’s show Jamie and Dr Robert pay tribute to electronic pioneer Florian Schneider of Kraftwerk and to ‘the architect of Rock’n’Roll’ Richard Wayne Penniman, better known as Little Richard.
Song of the Week comes from our 2018 ‘Oidhche Americana’ event and features Willie Campbell and Ainsley Hamill.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' toirt urram dhan tùsaire eileagtronaigeach, Florian Schneider bhon a' chòmhlan Kraftwerk agus dhan 'Ailtire de Roc is Rol', Richard Wayne Penniman neo Little Richard mar as fheàrr a dh'aithnichear e.
Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bhon tachartas againn ann an 2018, 'Oidhche Americana', a' taisbeanadh Willie Campbell agus Ainsley Hamill.
Ceòl is Craic
7th May 2020
7th Cèitean 2020
On this week’s show Jamie and Dr Robert play their usual diverse mix of tunes including tributes to Afrobeat originator Tony Allen and Stranglers keyboard player Dave Greenfield.
Song of the Week comes from Josie Duncan, Hamish Macleod and Signy Jakobsdottir.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich a' mheasgachaidh roghainnich àbhaistich aca de phuirt nam measg urraman do Tony Allen, a stèidhich Afrobeat agus do Dave Greenfield, cluicheadair nam meur-chlàran bhon chòmhlan, The Stranglers. Tha Òran na Seachdaine a' tighinn bho Josie Duncan, Hamish McLeod agus Signy Jakobsdottir.
Ceòl is Craic
30th April 2020
30th Giblean 2020
Jamie and Dr. Robert present another collection of new releases and old favourites.
‘Song of the Week’ comes from our Gaelictronica event in March and features Barbara Morgenstern with Glasgow community choir Voicebeat and Gaelic singer Joseph McCluskey.
Tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich cruinneachadh eile de sgaoilidhean ùra agus seann phìosan ciùil às fheàrr leotha.

Tha 'Òran na Seachdaine' a' tighinn bhon tachartas againn anns a' Mhàrt , Gaelictronica, agus a' taisbeanadh Barbara Morgenstern còmhla ris a' chòisir choimhearsnachd à Glaschu, Voicebeat, agus an t-seinneadair Ghàidhlig, Joseph McCluskey.
Ceòl is Craic
23rd April 2020
23rd Giblean 2020
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play another great mix of new releases and old favourites.
"Song of the Week" comes from Sian and was recorded live at our Ceòl Mòr Ostaig gig in April 2018.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich measgachadh sgoinneil eile de sgaoilidhean ùra agus sheann phìosan-ciùil as fheàrr leotha.
Tha "Òran na Seachdaine" a' tighinn bho Sian agus bha e clàraichte beò aig a' chuirm-chiùil againn, Ceòl Mòr Ostaig, anns a' Ghiblean 2018.
Ceòl is Craic
16th April 2020
16th Giblean 2020
On this week’s show Jamie and Dr Robert play a mix of new releases and old favourites. 'Song of the Week’ features a performance by Alistair MacDonald, Joseph McCluskey and Neil Sutcliffe recorded at our recent Gaelictronica event on March 14th.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich measgachadh de sgaoilidhean ùra agus seann phuirt as fheàrr leotha. Tha "Òran na Seachdaine" a' taisbeanadh gnìomhadh le Alistair MacDonald, Joseph McCluskey agus Neil Sutcliffe a bha clàraichte aig an tachartas againn, Gaelictronica, air a' cheathramh latha deug dhen Mhàrt.
Ceòl is Craic
9th April 2020
9th Giblean 2020
On this week’s show Jamie and Dr Robert play their usual eclectic mix of tracks and pay tribute to John Prine, Bill Withers and Barrie Masters of Eddie and the Hotrods.
In our new “Song of the Week’ feature we play a track by Marit & Rona recorded at our Celtic Connections gig in January.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich a' mheasgachaidh roghainnich àbhaistich aca de thracaichean agus a' toirt urram dha John Prine, Bill Withers agus Barrie Masters bhon a' chòmhlan Eddie and the Hotrods.
Anns an tionnsgain ùir againn, " Òran na Seachdain", tha sinn a' cluich trac le Marit agus Rona air a chlàradh aig a' chuirm-chiùil againn aig Celtic Connections anns an Fhaoilleach.
Ceòl is Craic
26th March 2020
26th Màrt 2020
On this week’s show, Jamie plays an eclectic mix of uplifting tunes including an exclusive live track from Dublin band IMLÉ recorded at our sold-out Celtic Connections gig in January. Dr Robert will be back on the show next week.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh a' cluich measgachadh roghainneach de phuirt thogarrach nam measg trac beò sònraichte bhon chòmhlan IMLÉ à Baile Ath Cliath air a chlàradh aig a' chuirm-chiùil againn a bha air a reic a-mach aig Celtic Connections anns an Fhaoilleach. Bidh an Dotair Raibeart air ais air a ' phrògram an ath-sheachdain.
Ceòl is Craic
19th March 2020
19th Màrt 2020
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play a mix of old favourites and new releases.
They also feature a live track by Marit & Rona recorded at our Celtic Connections gig in January.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumaidh agus an Dotair Raibeart a' cluich measgachadh de sheann tracaichean as fheàrr leotha agus sgaoilidhean ùra. Tha iad cuideachd a' nochdadh trac beò le Marit agus Rona a bha air a chlàradh aig a' chuirm-chiùil againn anns an Fhaoilleach aig Celtic Connections.