Radio Archive

Radio Archive

Ceòl is Craic - 28 September 2021
Ceòl is Craic - 28 Sultain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 23 September 2021
Ceòl is Craic - 23 Sultain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 16 September 2021
Ceòl is Craic - 16 Sultain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Marit and Rona who will be appearing at ‘Gaels le Chéile’, Ceòl is Craic’s first post-lockdown gig at the CCA on 19th September. Tickets on sale now. Check the website for details.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Bidh Òran na Seachdaine aig Marit agus Rona a bhios a’ nochdadh aig ‘Gaels le Chéile’, a’ chiad tachartas le Ceòl is Craic às dèidh a’ ghlasaidh-sluaigh, anns an CCA air 19 Sultain. Tha tiogaidean rim faotainn an-dràsta fhèin. Thoiribh sùil air an làrach-lìn againn airson tuilleadh fiosrachaidh.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 13 September 2021
Ceòl is Craic - 13 Sultain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 2 September 2021
Ceòl is Craic - 2 Sultain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Gráinne Holland who will be appearing at ‘Gaels le Chéile’- Ceòl is Craic’s first post-lockdown gig at the CCA on 19th September. Tickets on sale now. Check our website for details.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Bidh Òran na Seachdaine aig Gráinne Holland a bhios a’ nochdadh aig ‘Gaels le Chéile’, a’ chiad tachartas le Ceòl is Craic às dèidh a’ ghlasaidh-sluaigh, anns an CCA air 19 Sultain. Tha tiogaidean rim faotainn an-dràsta fhèin. Thoiribh sùil air an làrach-lìn againn airson tuilleadh fiosrachaidh.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 26 August 2021
Ceòl is Craic - 26 Lùnastal 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Marit and Rona who will be appearing at ‘Gaels le Chéile’, Ceòl is Craic’s first post-lockdown gig at the CCA on 19th September. Tickets on sale now. Check the website for details.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Bidh Òran na Seachdaine aig Marit agus Rona a bhios a’ nochdadh aig ‘Gaels le Chéile’, a’ chiad tachartas le Ceòl is Craic às dèidh a’ ghlasaidh-sluaigh, anns an CCA air 19 Sultain. Tha tiogaidean rim faotainn an-dràsta fhèin. Thoiribh sùil air an làrach-lìn againn airson tuilleadh fiosrachaidh.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 19 August 2021
Ceòl is Craic - 19 Lùnastal 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. This week Jamie chats with Sally Simpson of Heisk and ‘Song of the Week’ is the band’s new single ‘Ailsa’ taken from their eponymous debut album.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. An t-seachdain-sa, bidh Jamie a’ còmhradh ri Sally Simpson bho Heisk agus is e ‘Ailsa’, clàr singilte ùr a’ chòmhlain, ‘Òran na Seachdaine’ air a thoirt bhon chiad albam aca.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 12 August 2021
Ceòl is Craic - 12 Lùnastal 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Iain Mackay and was recorded at our Oidhche Americana event in 2018.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 5 August 2021
Ceòl is Craic - 5 Lùnastal 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Whyte and is taken from our online Gaelictronica event in March.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le WHYTE a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh son an tachartais air-loidhne againn, Gaelictronica, anns a' Mhàrt.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 29 July 2021
Ceòl is Craic - 29 Iuchar 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Willie Campbell and is taken from his 2014 album ‘Dalma’ recorded in collaboration with Ceòl is Craic.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Willie Campbell a tha 'Òran na Seachdaine' agus thathar a' toirt bhon chlàr aige, 'Dalma' a bha clàraichte ann an 2014 ann an co-obrachadh le Ceòl is Craic.
now playing
a' cluich a-nis