Film archive

Tasglann film

Club Film ‘An Ceasnachadh’
Club Film ‘An Ceasnachadh’
Club Film 'An Ceasnachadh'
19 April 2022, CCA Cinema
19 Giblean 2022, CCA Cinema
 ‘An Ceasnachadh (Interrogation of a Highland Lass)' (BBC ALBA / Pelicula Films)
The story of the removal of the Stone of Destiny from Westminster Abbey by a group of students is well known. This drama offers an insight into the personal and political motivations of one of those who took part, Kay Matheson.
Cha bheag nach eil eolas aig daoine air sgeulachd Clach Sgàin agus mar a chaidh a' toirt a Abaid Westminster trath air madainn na Nollaig bho chionn cha mhor tri fichead bliadhna. Tha an drama seo a'toirt sealladh as ur air sgeulachd phearsanta aon dhen a bha lathair, Kay NicMhathain.
CLUB FILM ‘Afro-Gàidheil – Trusadh’
CLUB FILM ‘Afro-Gàidheil – Trusadh’
CLUB FILM ‘Afro-Gàidheil - Trusadh'
15 February 2022
15 Gearran 2022
Singer Cass Ezeji takes a journey to meet Gaelic speakers of African heritage. As a young woman with roots in Nigeria and Scotland, she felt disconnected from the Gaelic communtiy growing up. Though she speaks the language fluently, she’s never been sure of her identity within the Gaelic world.
Thèid an t-seinneadair, Cass Ezeji, air chuairt a’ coinneachadh ri luchd-labhairt na Gàidhlig aig a bheil dualchas Afraganach. Mar bhoireannach òg le dualchas à Nigeria agus Alba, bha coimhearsnachd na Gàidhlig a’ faireachdainn fad air falbh bhuaipe nuair a bha i a’ fàs suas. Ged a tha Gàidhlig gu leòr aice, cha robh i riamh cinnteach ma h-àite ann an saoghal na Gàidhlig.
CLUB FILM ‘The Pakistan Islanders’
CLUB FILM ‘The Pakistan Islanders’
CLUB FILM 'Eileanaich Phagastain'
25 January 2022, CCA Cinema
25 Faoilleach 2022, CCA Cinema
There has been a strong and vibrant Pakistani community in Lewis & Harris for over 60 years now. Gradually, after WWII, travelling salesmen with packed suitcases appeared in the Western Isles, and over the years, the Pakistani community has become an integral part of everyday life in the Western Isles.
Tha coimhearsnachd làidir, sùnndach Phagastain air a bhith air a stèidheachadh ann an Leòdhas agus na Hearadh fad 60 bliadhna a-nise. Mean air mhean, as dèidh an dàrna cogaidh thòisich luchd-reic ùr le màileid loma làn a’ nochdadh anns na h-Eileanan an Iar, agus thar nam bliadhna tha a’ choimhearsnachd Phagastaineach air a bhith na pàirt làitheil de bheatha nan Eilean Siar.
Curaidh na Coil / Birdman of Pollock
Curaidh na Coil / Birdman of Pollock
Curaidh na Coil / Birdman of Pollock
23 November 2021, CCA Cinema
23 Samhain 2021, CCA Cinema
Curaidh na Coil / Birdman of Pollock Colin Macleod was a modern-day land raider who gave a voice to...
Curaidh na Coil / Birdman of Pollock Colin Macleod was a modern-day land raider who gave a voice to...
‘Na Gaidheaileamailtich (German Gaels)’ 
‘Na Gaidheaileamailtich (German Gaels)’ 
‘Na Gaidheaileamailtich (German Gaels)’ 
10 March 2020, CCA Cinema
10 Màrt 2020, Taigh - dhealbh CCA
‘Na Gaidheaileamailtich (German Gaels)’ (MG ALBA) 1 hour
The high number of Germans with an interest in the culture of Scotland and the Gaels has been a phenomenon for a long time. Many German people have made a name for themselves within the Scottish culture by learning and teaching Gaelic and by taking up the country's traditional music. The documentary featured some of the Germans enraptured by Scotland and found out what attracts them to the culture and minority language of a foreign country.
Also, in a new partnership with the annual FIlmG competition, we began by screening two award winning short films.
‘Na Gaidheaileamailtich (German Gaels)’ (MG ALBA) Uair a thìde
Tha an àireamh de dhaoine às a' Ghearmailt aig a bheil ùidh ann an cultar na h-Alba 's nan Gàidheal air a bhith na iongantas bho chionn fhada. An-diugh tha tòrr Ghearmailteach ann a tha air ainm a dhèanamh dhaibh fhèin taobh a-staigh cultar na h-Alba le bhith ag ionnsachadh 's a' teagasg Gàidhlig agus le bhith a' togail ceòl traidiseanta na dùthcha. Tha am film aithriseach a’ nochdadh feadhainn dhe na Gearmailtich a th’ air am beò-ghlacadh le Alba, agus a’ faighinn a-mach dè dìreach a tha gan tàladh gu cultar agus min-chànan dùthaich chèin.

An toiseach, ann an com-pàirteachas ùr leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ scrìonadh dà fhilm ghoirid a bhuannaich dhuaisean sa Ghearran.
CLUB FILM ‘Sam Henry / Saol ‘s Saothar’ 
CLUB FILM ‘Sam Henry / Saol ‘s Saothar’ 
CLUB FILM ‘Sam Henry / Saol 's Saothar’ 
21 January 2020, CCA Cinema
21 Faoilleach 2020, Taigh-dhealbh CCA
    ‘Sam Henry / Saol ‘s Saothar’, BBC ULSTER This documentary charted the unique story of Coleraine man...
    ‘Sam Henry / Saol ‘s Saothar’, BBC ULSTER This documentary charted the unique story of Coleraine man...